Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4430
Title: Eye-tracking in het Onderwijs. Een onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van eye-trackers in het onderwijs
Authors: Van 't Zelfde, Hans
Keywords: eye-tracker
klassenmanagement
lerarenopleiding
basisonderwijs
expertise
expert
beginner
Leraar In Opleiding
LIO-student
Onderwijswetenschappen
Issue Date: 17-Sep-2012
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond: Door de invoering de leraar in opleiding fase (LIO-fase) in het vierde jaar van de opleiding tot leraar basisonderwijs, treedt de praktijkschok op in de LIO-stage. Deze praktijkschok blijkt te maken te hebben met het klassenmanagement van de student. Bij klassenmanagement is het waarnemen van de klas en van individuele leerlingen een belangrijke vaardigheid van elke leerkracht. Het registeren van de oogbewegingen van leerkrachten is een informatiebron, die gebruikt kan worden om de manier van waarnemen vast te leggen, om op grond daarvan de student effectiever te kunnen begeleiden bij klassenmanagement. Doel: het onderzoeken van de mogelijkheden van het gebruik van eye-trackers in het onderwijs. Deelnemers: het onderzoek is uitgevoerd op drie basisscholen in het zuiden van het land. In het onderzoek hebben drie ervaren LIO-mentoren (experts) en drie LIO-studenten (beginners) geparticipeerd. Meetinstrumenten: de oogbewegingsregistraties zijn geanalyseerd met SMI BeGazeTM. Het gebruik van praktijkkennis werd onderzocht door de protocollen zin voor zin te coderen en te analyseren met behulp van een aangepast coderingsschema waarin vier hoofdcategorieën worden onderscheiden: feitelijke discours, tactvolle discours, rechtvaardigende discours en een restcategorie. Procedure: Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van SMI eyetracking apparatuur: een eye-tracker die buiten de klas werd gebruikt (remote eye-tracker (RED)) en een eye-tracker die tijdens het lesgeven wordt gebruikt (head-mounted eye-tracker (HED)). De deelnemer is gevraagd een les te geven waarbij de HED werd gebruikt, waarna de deelnemer een vragenlijst inzake het werken met de HED heeft ingevuld. Daarna heeft de deelnemer een van te voren opgenomen video-opname van een klassensituatie bekeken, waarbij gevraagd is hardop te vertellen wat opvalt aan het klassenmanagement en heeft de deelnemer een vragenlijst inzake het werken met de RED ingevuld. Deze procedure is op elke school uitgevoerd door een expert en een beginner. Als laatste is aan de deelnemers gevraagd om de opgenomen HED-scène te bekijken, waarbij de deelnemers moesten vertellen wat opvalt aan hun klassenmanagement. Resultaten: Bij LIO-studenten hebben meer tekstsegmenten betrekking op feitelijke discours dan bij LIO-mentoren, terwijl bij LIO-mentoren daarentegen meer tekstsegmenten betrekking hebben op rechtvaardigende discours. Uit de oogbewegingsregistraties blijkt dat LIO-mentoren beter in staat zijn de situatie te beoordelen, terwijl LIO-studenten juist meer adviezen geven. LIO-studenten zoeken meer in de klas dan LIO-mentoren, waardoor het zoekgedrag minder effectief is dan dat van LIO-mentoren. Conclusie: het blijkt dat LIO-studenten meer zoeken in de klas dan LIO-mentoren die gerichter weten waar ze naar moeten kijken. Daarnaast overzien LIO-studenten de klas minder goed dan een LIO-mentor. Hierdoor is het kijkgedrag van LIO-studenten minder effectief dan dat van LIO-mentoren. Het gebruik van eye-tracking in het onderwijs kan in combinatie met reflectie, gezien worden als een aanvulling op andere vormen van begeleiding om de student bewust te maken van zijn manier van kijken. In het opleidingsonderwijs kan worden begonnen om de LIO-stage te begeleiden met behulp van een remote eye-tracker. Het gebruik van de HED, zoals die gebruikt is in het onderzoek, wordt afgeraden.
Description: Van ‘t Zelfde, H. (2012). Eye-tracking in het Onderwijs. Een onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van eye-trackers in het onderwijs. September, 17, 2012, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4430
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWHVan'tZelfde-17092012.pdf395.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.