Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4448
Title: Verbetering van een Training ‘Militaire Besluitvorming’: een Onderwijskundig Ontwerponderzoek
Authors: Van de Venn, Marian
Keywords: militaire besluitvorming
onderwijskundig ontwerponderzoek
ontwerpen
4C-ID
onderwijswetenschappen
Issue Date: 3-Jul-2012
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Deze thesis beschrijft het onderwijskundig ontwerponderzoek naar de training militaire besluitvorming in de opleiding Primaire Vorming voor onderofficieren van de Koninklijke Landmacht. Aanleiding voor dit onderzoek zijn de problemen met de bestaande training waarin een gebrek aan bekwaamheid en inzicht in militaire besluitvorming, een zware studiebelasting en een gebrek aan voortgang worden ervaren. Literatuur over militaire besluitvorming en onderwijskundig ontwerpen zijn gebruikt om de aard van de problemen en de voorgenomen oplossingsinterventies te definiëren. De achtergrond van deze studie komt daarmee voort uit een combinatie van praktijk en wetenschappelijke theorie. De doelstelling van deze studie is om een verbetering aan te brengen in de bestaande training militaire besluitvorming door het toepassen van verschillende onderwijskundige interventies in een herontwerp van de training. Om dit te realiseren bestaat de studie enerzijds uit een grondige analyse van de bestaande situatie waaruit ontwerprichtlijnen en een herontwerp van de training volgen. Ander-zijds bestaat deze studie uit het implementeren en evaleren van het herontwerp waarvoor een experi-menteel vergelijkingsonderzoek is uitgevoerd. Voor het vergelijkingsonderzoek hebben 75 militairen in de rang van Sergeant of Wachtmees-ter deelgenomen. Zij zijn verdeeld over twee condities waarbij de controleconditie de bestaande trai-ning uitvoerde en de experimentele conditie het herontwerp. Bij het herontwerp zijn de trainers, op vrijwillige basis, nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het herontwerp. Voor het vergelijkingsonderzoek zijn het reactie- en leerniveau van de deelnemers in beide condities gemeten aan de hand van een deelnemerstevredenheids- en een examenbeoordelingsformu-lier. Voor aanvullende informatie over de beleving van de trainers en de deelnemers hebben er aanslui-tend aan het examen gestandaardiseerde interviews plaatsgevonden. Uit het vergelijkingsonderzoek komt naar voren dat de gepleegde interventies in het heront-werp een positief effect hebben op de problemen die ervaren worden in de bestaande training. Deel-nemers zijn niet alleen meer tevreden over de training, maar presteren ook beter tijdens het examen. Het onderzoek laat daarmee zien dat de gepleegde interventies toepasbaar zijn en positief uit-werken wanneer toegepast bij de Koninklijke Landmacht. Mogelijke oorzaken hiervoor en suggesties voor toekomstig onderzoek worden bediscussieerd.
Description: Van de Venn, M. (2012). Verbetering van een Training ‘Militaire Besluitvorming’: een Onderwijskundig Ontwerponderzoek. Juli, 3, 2012, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4448
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMvandeVenn-03072012.pdf542.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.