Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4460
Title: Professionele Leeractiviteiten en Expertise van (V)SO-leerkrachten op de Werkplek. Onderzoek naar de Identificatie van Professionele Leeractiviteiten en de Relatie tussen het Uitvoeren van Professionele Leeractiviteiten op de Werkplek en Expertise van Leerkrachten in het Speciaal Onderwijs, Cluster 3
Authors: Brunt-van Leeuwen, Martine
Keywords: Expertiseontwikkeling
Professionele leeractiviteiten
Werkplekleren
Leren van leerkrachten
Speciaal Onderwijs
Onderwijswetenschappen
Issue Date: 4-Oct-2012
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Leerkrachten in het speciaal onderwijs dienen te beschikken over een zekere mate van expertise om een goede aansluiting te vinden bij de mogelijkheden van leerlingen met een beperking. Expertiseontwikkeling van de leerkracht ontstaat niet alleen door formele scholing, maar ook door leerervaringen in de werksituatie. Het zoeken naar oplossingen voor de complexe problematiek van de leerling vraagt om domeinspecifieke en zelfsturende expertise. Leeractiviteiten op de werkplek ondersteunen het proces van identificeren en oplossen van complexe problemen. Literatuuronderzoek suggereert dat er een relatie bestaat tussen gekozen leeractiviteiten en de expertise van een leerkracht. In het huidige onderzoek zijn twee studies uitgevoerd. Het doel van studie 1 was het identificeren van professionele leeractiviteiten. Het doel van studie 2 was de analyse van verschillen in leeractiviteiten, domeinspecifieke expertise en zelfgestuurde leerexpertise tussen drie onderwijstypen in het speciaal onderwijs, en de verduidelijking van de relaties tussen onderwijsvormen, leeractiviteiten, domeinspecifieke en zelfgestuurde leerexpertise. Studie 1 was een kwalitatief onderzoek met een semigestructureerd interview, uitgevoerd bij acht leerkrachten in een school voor mytyl-tyltylonderwijs. Dit vooronderzoek leidde tot een vragenlijst met 53 leeractiviteiten. Studie 2 was een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek onder 113 leerkrachten in negen scholen met de drie onderwijstypen. De vragenlijst omvatte Professionele Leeractiviteiten, Domeinspecifieke Vaardigheden, en Zelfgestuurde Leerexpertise. Covariantie-analyses gaven aan dat leerkrachten in het mytyl en tyltyl onderwijs significant hoger scoren op zelfgerapporteerde leeractiviteiten dan het ZMLK onderwijs. Stapsgewijze regressieanalyses toonden aan dat het werken in het mytyl en tyltyl onderwijs een positieve voorspeller is van leeractiviteiten. De regressieanalyses suggereerden tevens dat het tyltyl onderwijs een bescheiden positieve voorspeller is van domeinspecifieke expertise. Echter, de leeractiviteiten bleken de positieve relatie tussen tyltyl onderwijs en domeinspecifieke expertise geheel te mediëren. Leeractiviteiten blijken krachtiger voorspellers van domeinspecifieke expertise dan 11 tot 20 jaar werkervaring in het speciaal onderwijs. Vergelijkbare resultaten kwamen voort uit de regressieanalyses van zelfgestuurde leerexpertise. In eerste instantie leken zowel het mytyl als het tyltyl onderwijs positieve voorspellers van zelfgestuurde leerexpertise. Echter, ook nu medieerden de leeractiviteiten de relatie tussen de onderwijsvormen en zelfgestuurde leerexpertise. Het huidige onderzoek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de expertise theorie en theorieën over professionalisering van leerkrachten. De in de literatuur gesuggereerde relatie tussen leeractiviteiten en expertise is empirisch getoetst met behulp van nieuw ontwikkelde vragenlijsten, die betrouwbaar zijn, een gedegen constructvaliditeit bezitten, en invariant meten. De vragenlijsten voor Leeractiviteiten en Domeinspecifieke Expertise zijn belangrijke nieuwe instrumenten voor de onderzoekspraktijk en onderwijspraktijk. De praktische bijdrage van het onderzoek is dat leerkrachten in het ZMLK onderwijs blijken te kunnen leren van de leeractiviteiten in het tyltyl onderwijs. Het tyltyl onderwijs kan haar eigen leeractiviteiten en domeinspecifieke expertiseniveau verder uitbouwen met leeractiviteiten die zich volgens het Rasch model net boven het huidige tyltyl onderwijsniveau bevinden. Expertiseontwikkeling, Professionele Leeractiviteiten, Werkplekleren, Leren van Leerkrachten, Speciaal Onderwijs
Description: Brunt-van Leeuwen, M. (2012). Professionele Leeractiviteiten en Expertise van (V)SO-leerkrachten op de Werkplek. Onderzoek naar de Identificatie van Professionele Leeractiviteiten en de Relatie tussen het Uitvoeren van Professionele Leeractiviteiten op de Werkplek en Expertise van Leerkrachten in het Speciaal Onderwijs, Cluster 3. Oktober, 4, 2012, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4460
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMBrunt-vanLeeuwen-04102012.pdf318.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.