Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4476
Title: De plattelandswoning in het buitengebied
Authors: Lieshout, M.J.P. van
Keywords: plattelandswoning
bedrijfswoning
veehouderij
Issue Date: 1-Nov-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In het buitengebied worden bedrijfswoningen van veehouderijen bewoond door personen die geen binding hebben met het bedrijf. Deze burgers wonen hierdoor illegaal in deze woningen omdat het bestemmingsplan alleen bewoning toestaat van de veehouder. Het gevolg is dat het bevoegd gezag handhavend op zal moeten treden. In deze scriptie wordt het wetsvoorstel "Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de positie van agrarische bedrijfswoningen aan te passen (plattelandswoningen)" besproken. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat bedrijfswoningen juist wel bewoond mogen worden door burgers. Het wetsvoorstel stuit op diverse bezwaren. De bezwaren worden vanuit een vijftal kritiekpunten op drie aspecten besproken. De aspecten zijn de status van het bedrijf, wel of niet beëindigd, het type bedrijf, wel of geen veehouderij, en de ligging van het bedrijf, wel of niet in een gebied met veel veehouderijen. De vijf kritiekpunten zijn de keuzemogelijkheid van de agrariër en burger, de rechtvaardiging van het onderscheid tussen burgers, agrariërs en plattelandbewoners, de bedoeling van de Reconstructiewet, de mogelijk civielrechtelijke aansprakelijkheid van de exploitant van het bedrijf wegens onrechtmatige hinder en mogelijke gezondheidsrisico's. De conclusie luidt dat het middel erger is dan de kwaal. De kritiek bezien vanuit de Reconstructiewet, civielrechtelijke aansprakelijkheid en gezondheidsrisico's wegen zo zwaar dat het wetsvoorstel ingetrokken zou moeten worden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4476
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
van lieshout.pdf293.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.