Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4502
Title: Handelingsgericht Werken in het Basisonderwijs; naar een kansrijke strategie
Authors: Lijbaart, Joop
Keywords: Handelingsgericht werken
gedifferentieerd onderwijs
passend onderwijs
onderwijswetenschappen
Issue Date: 1-Nov-2012
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Van leraren wordt in het kader van Passend Onderwijs verwacht dat zij hun onderwijs kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen en gedifferentieerd instructie en ondersteuning kunnen geven. Met een traject Handelingsgericht Werken (HGW) ontwikkelen de leraren deze competenties in het geven van gedifferentieerd onderwijs dat aansluit bij het niveau van de kinderen in hun groep. Het doel van dit onderzoek is kansrijke strategieën in kaart te brengen om Handelingsgericht Werken duurzaam te implementeren op basis van een analyse van het verschil tussen de huidige en gewenste situaties in zesentwintig scholen voor basisonderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd op de scholen en onder de medewerkers van Stichting Scholengroep LeerTij te Hulst (Z). De groep heeft de verantwoording voor ongeveer 2800 leerlingen en 300 medewerkers. Deze zijn verdeeld over 26 scholen in het basisonderwijs die variëren van klein tot middelgroot en groot in de regio Oost- en Midden Zeeuws Vlaanderen. De functiegroepen voor het onderzoek bestaan uit leerkrachten, intern begeleiders en directeuren. De data zijn verzameld met vragenlijsten, focusgroepen en semigestructureerde diepte-interviews om de bevindingen van de vragenlijsten nader te onderzoeken en te analyseren. Er is zowel sprake van methoden- als bronnentriangulatie. De instrumenten voor dit onderzoek zijn samengesteld door bestudering van de relevante literatuur en hebben relatie met verschillende indicatoren van Handelingsgericht Werken. Als uitgangspunt voor het samenstellen van de instrumenten is een matrix opgesteld waarvan de vier fasen van Handelingsgericht Werken de basis vormen. Uit het onderzoek blijkt dat aspecten van HGW door het merendeel van de medewerkers in hun huidige praktijk reeds worden geïntegreerd. Over het algemeen vinden medewerkers dat zij over voldoende kennis beschikken om de vier fasen van HGW te doorlopen en getuigen zij van een positieve attitude aangaande HGW. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat de begeleiding gedurende het proces door de medewerkers over het algemeen niet altijd als positief ervaren is. Volgens de uitkomsten van dit onderzoek kan een implementatie op organisatieniveau waarbij een gemeenschappelijk denkkader ontwikkeld wordt en dat daarna gevolgd wordt door een gerichte implementatie op schoolniveau als een kansrijke strategie beschouwd worden.
Description: Lijbaart, J. (2012). Handelingsgericht Werken in het Basisonderwijs; naar een kansrijke strategie. November, 01, 2012, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4502
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWJLijbaart-01112012.pdf296.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.