Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4844
Title: Effectiviteit van een Lessenserie op de Informatievaardigheden en Transfer van groep 7-basisschoolleerlingen
Authors: Austin, Levi
Keywords: informatievaardigheden
internet
online informatie
Onderwijswetenschappen
Issue Date: 4-Mar-2013
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Informatie wordt steeds meer op internet opgezocht. Doordat jongeren opgroeien met internet wordt er van uit gegaan dat zij daar vaardig in zijn. Leerlingen verwachten dat internet hun kant en klare antwoorden geeft en vaak accepteren zij informatie vanzelfsprekend als waar. Het zoeken naar informatie is een complex proces waarbij cognitieve vaardigheden een rol spelen. Het doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van theorievorming over het proces van het zoeken van informatie op internet bij leerlingen in het basisonderwijs en een ontwerp voor een lessenserie informatievaardigheden te testen en uit te breiden. Het onderzoek is onderverdeeld in twee studies. Het doel van de eerste studie was om de informatievaardigheden van leerlingen te verbeteren en om na te gaan of er sprake was van transfer . Ook werd er gekeken naar de effectiviteit van de lessenserie. In de eerste studie namen twee groepen 7 uit het basisonderwijs deel. De experimentele groep bestond uit 24 leerlingen. De controlegroep bestond uit 25 leerlingen. Het doel van de tweede studie was om na te gaan wat het effect is van een lessenserie op de informatievaardigheden van leerlingen. In de tweede studie deden negen groepen 7 mee. In deze studie bestond de experimentele groep uit 76 leerlingen. De controlegroep bestond uit 66 leerlingen. In beide studies vond bij de experimentele groepen een interventie plaats in de vorm van een lessenserie. De informatievaardigheden (gepercipieerd) werden gemeten met een voor dit onderzoek ontwikkelde vragenlijst met een vijf-punts- Likertschaal. De informatievaardigheden werden door de leerkrachten beoordeeld met een beoordelingsformulier. Observaties en video-opnames werden gebruikt om inzicht te krijgen in het proces dat zich afspeelt bij informatievaardigheden en om de lessenserie te beoordelen. De transfertaak werd beoordeeld met een observatieformulier. Uit de resultaten van de vragenlijsten bleek dat er een significant verschil is tussen de experimentele groep de controle groep op de onderdelen beoordelen van informatie en reguleren van het proces in de eerste studie en in de tweede studie op het mentaal beeld van internet en marginaal op beoordelen van informatie. Uit de beoordelingen van de leerkrachten bleek dat de leerlingen het meeste moeite hebben met het onderdeel taakdefinitie en het beoordelen van websites. Uit de observaties en video opnames is gebleken dat leerlingen tijdens het zoeken actief bezig zijn met kennisverwerving en daarbij begeleiding nodig hebben van de leerkracht. Ook is gebleken dat het samenwerken essentieel is. Uit de beoordeling van de transfertaak bleek dat de experimentele groep gerichter en kritischer zoekt naar informatie en de informatie beter verwerkt dan de controlegroep. De resultaten leiden tot de conclusie dat de lessenserie ontworpen volgens bepaalde principes effectief is en dat het ertoe geleid heeft dat leerlingen bewuster omgaan met het informatie op internet. De leerlingen zijn tijdens het zoeken actief bezig zijn met kennisverwerving en hebben daarbij begeleiding nodig van de leerkracht . Een eenmalige lessenserie is echter niet toereikend. De vaardigheden moeten regelmatig aan bod komen in het basisonderwijs.
Description: Austin-van Rij, J.J. Effectiviteit van een Lessenserie op de Informatievaardigheden en Transfer van groep 7-basisschoolleerlingen. Maart, 4, 2013, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4844
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWLAustin-04032013.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.