Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4878
Title: Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment
Other Titles: Turnover at the Police: the Role of Procedural and Interactional Justice and Commitment
Authors: Snyders, Inge
Keywords: procedurele en interactionele rechtvaardigheid
affectief en normatief commitment
verloop
Belgische politie
Issue Date: 16-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Achtergrond. Verloop veroorzaakt hoge kosten voor een organisatie, zo ook voor een politiezone. Na vijf verplichte jaren binnen de Brusselse politiezones vertrekken de meeste jonge politiemensen naar andere zones. Uit onderzoek is gebleken dat vooral rechtvaardigheid en commitment belangrijke variabelen zijn die een invloed hebben op de verloopintentie van werknemers. Voornamelijk procedurele en interactionele rechtvaardigheid en affectief commitment zouden het verloop kunnen tegengaan. Doel: Het doel in dit onderzoek is om na te gaan of binnen de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene, rechtvaardigheid en commitment eveneens een rol spelen bij de verloopintentie van jonge politiemensen. Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp: Het onderzoek werd gehouden door de verspreiding van een vragenlijst binnen de gehele Brusselse politiezone. In totaal was er een respons van 742 ingevulde vragenlijsten, wat overeenkomt met 30,4%. Hiervan waren er 70,5% mannen en 28,8% vrouwen. Van de respondenten waren er 53,5% Franstalig en 46,5% Nederlandstalig. De vragenlijsten werden per interne post naar alle personeelsleden van de hele politiezone verstuurd. Meetinstrumenten: Rechtvaardigheid werd gemeten met een vertaalde versie van de vragenlijst van Donovan, Drasgow en Munson (1997), aangevuld met 7 vragen over procedurele rechtvaardigheid (Leventhal, 1980; Thibaut en Walker, 1975). Organisatiecommitment werd gemeten met de schaal ontleend aan De Gilder et al (1997). Verloopintentie werd gemeten met 3 vragen ontleend uit het onderzoek van De Boer (200X). Resultaten: Uit het onderzoek is gebleken dat enkel interactionele rechtvaardigheid een significante bijdrage levert aan de verloopintentie, terwijl procedurele rechtvaardigheid slechts een beperkte invloed vertoont. Continuïteitscommitment heeft geen invloed op de verloopintentie en affectief commitment slecht een beperkte invloed. Normatief commitment daarentegen vertoont een sterke bijdrage aan de verloopintentie. Ook als mediërende variabele op de relatie tussen procedurele rechtvaardigheid en negatief gedrag van chefs enerzijds en verloopintentie anderzijds vertoont normatief commitment ( t= -2.66, p<.05) een grotere bijdrage dan affectief commitment (t=-1.66, p>.05), die geen significante bijdrage levert. Conclusie: Geconcludeerd kan worden dat normatief commitment binnen het politiemilieu een sterkere bijdrage levert aan verloopintentie dan affectief commitment. Interactionele rechtvaardigheid levert eveneens een significante bijdrage aan het verloop binnen de politiezone. Het juiste omslagpunt betreffende de relatie tussen anciënniteit en verloop kon niet exact aangegeven worden en dit verdient eventueel verder onderzoek, alsook de reden van de sterke bijdrage van normatief commitment aan de verloopintentie binnen de politie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4878
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Snyders_2012.pdf33.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.