Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4882
Title: Persoonlijkheidskenmerken en cyberpesten onder jongeren van 11 tot 16 jaar: is er een relatie met een verkorte versie van de NVP-J ?
Other Titles: Personality Characteristics and Cyberbullying among youngsters of 11 to 16 years old: a relationship with a shortened version of the NVP-J ?
Authors: Brouwer, Annemieke
Keywords: cyberpesten
pester
slachtoffer
internet
mobiele telefoon
jongeren
persoonlijkheidseigenschappen
inadequatie
dominantie
Issue Date: 17-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In deze studie wordt onderzocht of er een relatie is tussen persoonlijkheidseigen-schappen en de mate waarin er sprake is van cyberpesten onder jongeren van 11 tot 16 jaar. Op basis van literatuur en een studie van Ysebaert et al. (2008) is een aantal hypothe-sen opgesteld waarin wordt getoetst of deze persoonlijkheidskenmerken het voorkomen van pestgedrag of het slachtoffer worden van cyberpesten kan voorspellen. De persoonlijkheidseigenschappen zijn gemeten met een in dit onderzoek verkorte versie Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst voor jongeren (Luteijn et al, 2005). De oorspronkelijke vragenlijst heeft 105 stellingen, de verkorte heeft 76 stellingen. De oorspronkelijke schalen zijn gehandhaafd en betreffen inadequatie, volharding, sociale inadequatie, recalcitrantie en dominantie. Cyberpesten is op dezelfde wijze gedefinieerd als in het onderzoek van Ysebaert et al. (2008). Daarbij wordt, aan de hand van een vragenlijst met 17 items zowel het eigen pestgedrag als het slachtoffer zijn van pesten via mobiel en/of internet, in kaart gebracht. Op grond van dit gedrag zijn vier groepen onderscheiden: pesters, slachtoffers, pester/slachtoffers en degenen die niets te maken hebben met cyberpesten. Het onderzoek is uitgevoerd in twee middelbare scholen in Bergen en twee basisscholen in Alkmaar. In totaal hebben 210 jongeren deelgenomen aan het onderzoek, 54 jon-geren van de basisschool, 67 van het VMBO, 54 van de HAVO en 35 op het VWO. De gemiddelde leeftijd was bijna 12,5 jaar en gemiddeld werd er 95 minuten per dag gebruik gemaakt van internet. In het onderzoek is vastgesteld dat er een relatie is tussen de persoonlijkheidseigen-schap inadequatie en het slachtoffer zijn van cyberpesten. Naarmate jongeren zich inade-quater voelen zijn zij vaker het slachtoffer van cyberpesten. Daarnaast werd een verband aangetroffen tussen volharding en dader zijn van cyberpesten. Naarmate jongeren minder volhardend zijn, zijn zij vaker dader van cyberpesten. Uit de post hoc analyses (MANAVO) blijkt dat pester/slachtoffers zich inadequater en recalcitranter voelen dan degenen die niets te maken hebben met pesten. Daarnaast voelen systematische slachtoffers zich recalcitran-ter dan degenen die niets met pesten te maken hebben. Pesters blijken minder volhardend te zijn dan degenen die noch pester, noch slachtoffer zijn. Voor sociale inadequatie en dominantie zijn geen significante verschillen aangetroffen, de verschillen tussen de groepen berusten derhalve op toeval. Teneinde meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen cyberpesten, persoonlijkheidseigenschappen en opleidingsniveau is aanvullend via MANOVA’s gebleken dat er verschillen zijn tussen de persoonlijkheidseigenschappen en de mate van cyberpesten van jongeren met een verschillend opleidingsniveau. Gebleken is dat over het algemeen naarmate het niveau stijgt, jongeren adequater, minder recalcitrant, sociaal adequater en meer volhardend zijn. In dit onderzoek is vastgesteld dat de persoonlijkheidseigenschappen Inadequatie en Volharding, gemeten met de verkorte Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst, invloed hebben op, respectievelijk slachtoffer zijn van cyberpesten en dader ervan zijn. Dit betekent dat dit deel van de bevindingen van Ysebaert et al. (2008) ook met de verkorte versie van de NVP-J aangetoond zijn terwijl andere conclusies, zoals dat pesters dominanter zijn en slacht-offers minder dominant, niet bevestigd zijn.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4882
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Brouwer_2012.pdf18.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.