Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4883
Title: Seksdrive, Stresscoping en Extrinsieke Ambitie : De Verschillen tussen Mannen en Vrouwen
Other Titles: Sexdrive, Stresscoping and Extrinsic Ambition : The Differences between Men and Women
Authors: Garcia, Karine
Keywords: mannen en vrouwen
extrinsieke ambitie
seksdrive
stresscopingstijl
probleemgerichte coping
emotiegerichte coping
Issue Date: 17-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Uit onderzoek blijkt dat mannen meer extrinsiek ambitieus zijn dan vrouwen. Men is extrinsiek ambitieus wanneer men zich richt op het verkrijgen van een functie op een hoger statusniveau, meer zeggenschap, macht en een hoog salaris (Ryan & Deci, 2000; Eby, Casper, Lockwoord, & Brinley, 2005). Het doel van dit onderzoek is opnieuw na te gaan of mannen meer extrinsiek ambitieus zijn dan vrouwen. Bijkomend wordt onderzocht of de factoren hoogte van seksdrive en/of stresscopingstijl invloed hebben op het verschil in mate van extrinsieke ambitie tussen mannen en vrouwen. Het betreft een cross-sectioneel surveyonderzoek dat gevoerd werd bij 126 Vlaamse (België) mannen en vrouwen die minstens 15 uur per week betaald werk verrichten en die tussen de 18 en de 62 jaar zijn. De mate van extrinsieke ambitie werd gemeten met behulp van de schaal die De Visser, van Ommeren, Kerchaert, Coenen en Engelen (2009) toepasten in hun onderzoek “Ambitie kent geen tijd”. Seksdrive werd bepaald met behulp van de 4-items Sex Drive Questionnaire van Ostovich en Sabini (2004). Voor het bepalen van de stresscopingstijl werd gebruik gemaakt van de verkorte (21-items) versie (Calsbeek, 2003) van de Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) (Endler & Parker, 1990). Ten eerste toont dit onderzoek aan dat sekse een sterke significante voorspeller is van de hoogte van seksdrive. Mannen hebben een significant hogere seksdrive dan vrouwen. Ten tweede werd er een significant verband gevonden tussen de mate van emotiegerichte coping en de mate van extrinsieke ambitie. Een hogere mate van emotiegerichte coping voorspeld een lagere mate van extrinsieke ambitie. Anders dan verwacht werd er geen verschil gevonden in de mate van extrinsieke ambitie tussen mannen en vrouwen. Wel werd bevonden dat leeftijd een confounding variabele is die het niet gevonden verschil in de mate van extrinsieke ambitie tussen mannen en vrouwen kan helpen verklaren. Hogere leeftijd voorspeld in dit onderzoek een lagere mate van extrinsieke ambitie, waar de mannen in huidig onderzoek gemiddeld 10 jaar ouder zijn dan de vrouwen. Naast de niet gevonden verwachte invloed van sekse op de mate van extrinsieke ambitie, bleef ook de verwachte invloed van seksdrive en probleemgerichte coping op de mate van extrinsieke ambitie uit. Naar aanleiding hiervan werd de validiteit van het meetinstrument voor extrinsieke ambitie in vraag gesteld in de discussie, werden tekortkomingen van het onderzoek besproken en werden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. Eindconclusie is dat mannen een hogere seksdrive hebben dan vrouwen. Verder kunnen baserend op huidig onderzoek en zijn tekortkomingen, geen generaliseerbare besluiten geformuleerd worden over gevonden en niet gevonden effecten tussen sekse, extrinsieke ambitie, stresscopingstijl en seksdrive. Verder onderzoek is aangewezen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4883
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Garcia_2012.pdf56.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.