Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4885
Title: De Invloed van Persoonskenmerken, Werkkenmerken, Werk–Thuis Interferentie en Leren-Thuis Interferentie op Emotionele Uitputting
Other Titles: The Effect of Personal Resources, Job Resources, Work-Home Interference, and Study-Home Interference on Emotional Exhaustion
Authors: Goossens, G.G.
Keywords: persoonskenmerken
werkkenmerken
werk-thuis interferentie (WTI)
leren-thuis interferentie (LTI)
emotionele uitputting
Job Demands-Recources (JD-R) model
Issue Date: 17-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Een aanzienlijk deel van de werkzame bevolking lijdt aan emotionele uitputting, een belangrijk aspect van burnout. Het Job Demands-Resources Model stelt dat werkeisen en werkbronnen gerelateerd zijn aan burnout. Naast werkeisen blijkt ook de afstemming met andere levensdomeinen zoals het gezin of het volgen van een studie invloed te hebben op emotionele uitputting. In dit onderzoek wordt aan deze factoren nog de invloed van bepaalde persoonskenmerken toegevoegd. Het doel van dit onderzoek is na te gaan hoe de emotionele uitputting van werknemers die een gezin hebben en een studie volgen, beïnvloed wordt door de werkkenmerken, het gevoel van competentie en zelfwaardering, de werk-thuis interferentie en de leren-thuis interferentie. In de periode van juni 2008 tot juni 2009 zijn de beroepsactieve studenten die ingeschreven waren voor het Onderzoekspracticum Kwantitatieve Data-analyse van de faculteit Psychologie van de Open Universiteit, gevraagd om deel te nemen aan een on-line survey (opgenomen in het Virtueel Lab) over hun ervaringen met de combinatie van werk, thuis en studie. Het onderzoek is aangekondigd en toegelicht in het universitaire studentenblad. Alleen studenten die naast hun studie een reguliere baan hadden, konden deelnemen. Van de 354 studenten die aan de voorwaarden voor deelname voldeden, heeft 62 % aan de online survey deelgenomen. De steekproef omvatte daarmee 219 respondenten. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de ‘Vragenlijst Beleving van Veranderingen in Arbeid’. In de vragenlijst zijn algemeen aanvaarde en gevalideerde schalen opgenomen, bijvoorbeeld ontleend aan de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA, Van Veldhoven & Meijman, 1994) of de Survey Work-Home Interaction Nijmegen (SWING, Geurts et al., 2005). Voor de interferenties tussen de levenssferen studie, werk en thuis zijn door Van Ruysseveldt items ontwikkeld (vier items per schaal) (zie Van Ruysseveldt & Proost, 2010). De resultaten lieten zien dat emotionele uitputting negatief samenhangt met autonomie, self-esteem en competentie en positief met werkdruk en WTI. Het toevoegen van de werkdruk, autonomie, WTI en LTI in het model leverde een significante toename in de verklaarde variantie op, evenals het toevoegen van self-esteem en competentie. Het toevoegen van de interactie variabelen leidt niet tot een significante toename. Van alle interactievariabelen toont alleen competentie X WTI een significante samenhang met emotionele uitputting. Uit de resultaten van dit onderzoekt blijkt dat persoonlijke bronnen zowel rechtstreeks als modererend via werkbronnen invloed uitoefenen op emotionele uitputting. De onderzoeksresultaten wijzen bovendien mogelijk op een mediatie-effect: autonomie hangt positief samen met zelfwaardering die vervolgens invloed heeft op emotionele uitputting. Dit verslag besluit met implicaties voor de praktijk en aanbevelingen voor verder onderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4885
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Goossens_2012.pdf16.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.