Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4887
Title: Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen
Other Titles: Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups
Authors: Hazeu, Rik
Keywords: geheugen
metageheugen
leerstijlen
leerstrategieën
Issue Date: 17-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het geheugen is een veelomvattend begrip dat samengesteld is uit verschillende typen geheugen. Wanneer men ouder wordt gaat het geheugen achteruit. De verwerkingssnelheid neemt af, het werkgeheugen wordt minder en het opslaan en terughalen van informatie uit het episodisch geheugen wordt moeilijker. Met het metageheugen wordt de kennis en ideeën over het eigen geheugen en geheugenstrategieën aangeduid. Ook deze kunnen veranderen met de leeftijd. Verder verschillen mensen in hun leerstijlen en –strategieën en er zijn wellicht structurele verschillen tussen leeftijdsgroepen. Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen of leeftijdsgroepen verschillen wat betreft metageheugen en leerstijlen en of er verbanden zijn met het niveau van de resultaten op tentamens. Via discussiegroepen van de Open Universiteit en via de Studiekamer van Den Haag zijn studenten opgeroepen om aan dit onderzoek mee te doen. Dit heeft een onderzoeksgroep van 50 studenten in de leeftijd tot 55 jaar en 21 studenten vanaf 55 jaar opgeleverd. Vervolgens hebben de respondenten via Thesistools de vragenlijst ingevuld. De leeftijdsgroepen zijn met elkaar vergeleken op geheugenstrategieën, leerstijlen en resultaten. Daarnaast is de relatie tussen strategieën, stijlen en resultaten onderzocht. De eerste vragen uit de lijst betroffen leeftijd, studie en resultaten. Daarna volgden vragen over de geheugenstrategieën ontleend aan de verkorte Nederlandse versie van de Metamemory in Adulthood (MIA) van Ponds en Jolles (1996). De leerstijlen werden onderzocht met behulp van de Inventaris Leerstijlen (ILS) van Vermunt en Van Rijswijk (1987). Resultaten De leeftijdsgroepen bleken geen significante verschillen te hebben op de capacity, change en locus schalen van de MIA, noch op de ongerichte schaal van de ILS, noch op de resultaten. Wel werden er verschillen gevonden op de anxiety-schaal van de MIA en de betekenisgerichte, reproductiegerichte en toepassingsgerichte schalen van de ILS. Verder werd er een negatieve correlatie gevonden tussen de locus-schaal van de MIA en de resultaten bij oudere studenten. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen die in dit onderzoek zijn gevonden zijn beperkt en tegengesteld aan de richting die verwacht werd. Het idee dat ouderen doordat hun geheugen afneemt andere strategieën en stijlen gaan hanteren kan niet onderbouwd worden. Ook kan er geen optimale strategie per leeftijdsgroep worden vastgesteld. Er zijn echter beperkingen aan dit onderzoek en deze scriptie wordt daarom afgesloten met aanbevelingen voor verder onderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4887
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Hazeu_2012.pdf40.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.