Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4888
Title: Evaluatie van de Obesitasbehandeling Wilhelmina Ziekenhuis Assen: de Rol van Type Eetgedrag en Stressgerelateerde Gezondheidsklachten
Other Titles: Evaluation of the Obesity Treatment Wilhelmina Hospital Assen: the Role of Type Eating Behavior and Stress-related Health Complaints
Authors: van Heuveln-Wildeboer, Tineke
Keywords: Obesitas
eetgedrag
stress
Issue Date: 17-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De Cognitieve Gedragstherapie is momenteel de enige erkende psychotherapeutische behandeling binnen een gecombineerde leefstijlinterventie (dieet, bewegen, psychologische hulp) bij een obesitasbehandeling. De vraag is of het huidige obesitasprogramma van het WZA voldoende aansluit bij de deelnemers. Onderzoek naar de werkzaamheid van de obesitasbehandeling WZA met betrekking tot eetgedrag (extern, emotioneel of lijngericht eten) en de mate van stressgerelateerde gezondheidsklachten van de deelnemers. Aan 57 geïncludeerde deelnemers van het obesitasprogramma WZA is gevraagd om mee te doen aan dit onderzoek. Vragenlijsten zijn verstuurd voor aanvang van de psychologiebehandeling en een half jaar daarna. Bij aanvang van het onderzoek haakten 6 deelnemers direct af en tijdens de interventie nog eens 11 personen. Uiteindelijk hebben 40 mensen het totale obesitasprogramma doorlopen. De leeftijd van de deelnemers varieerde van 19-65 jaar, met een gemiddelde van 42.4 jaar. Er is geen controlegroep aanwezig, vanwege praktische en ethische bezwaren. Er zijn wel gegevens verzameld van de drop-outgroep en er is een procesevaluatie uitgevoerd bij 37 mensen. Meetinstrumenten: Het soort eetgedrag werd gemeten met de Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE; van Strien, 2005). De stressgerelateerde gezondheidsklachten werden gemeten met de Symptom Check List ( Klachtenlijst SCL-90; Arrindell & Ettema, 1981/2003). De procesevaluatie werd gemeten met een zelfontworpen vragenlijst (20 vragen met een 10-puntschaal over de tevredenheid en beoordeling van het obesitasprogramma). De resultaten lieten zien dat de werkzaamheid (gewichtsreductie en verandering eetgedrag) niet werd beïnvloed door de mate van hoog of laag type eetgedrag en de mate van stressgerelateerde klachten. Emotionele eters hebben bij aanvang van de interventie wel significant meer stressgerelateerde klachten dan de externe en lijngerichte eters. Ook is er een samenhang gevonden voor de mate van emotioneel eten, de bereikte gewichtsreductie en de hoeveelheid stressgerelateerde gezondheidsklachten. Hoe hoger de deelnemers scoren op de NVE schaal emotioneel eten voor de interventie, hoe kleiner het verschil BMI 1-BMI 2 na de interventie. Hoe hoger de deelnemers scoren op de NVE schaal emotioneel eten voor de interventie, hoe hoger zij scoren op de totaalscore SCL-90 tijdens die meting. Het obesitasprogramma WZA kan een zinvolle behandeling zijn voor de zorgvuldig gescreende deelnemers, aangezien zij in gelijke mate profiteerden van de aangeboden hulp. Punt van aandacht is de geringe daling van hoeveelheid stressgerelateerde gezondheidsklachten na afloop van de interventie. Door de lage respons van de benaderde deelnemers is voorzichtigheid geboden voor de interpretatie van de behaalde resultaten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4888
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Heuveln-Wildeboer_van_2012.pdf20.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.