Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4902
Title: De relatie tussen Traumaklachten en Agressie bij Veteranen en de Modererende rol van Persoonlijkheidskenmerken en Duur van de Uitzending
Other Titles: The relationship between Trauma symptoms and Aggression in Veterans and the Moderating role of Personality Traits and Time of Military Deployment
Authors: Tewelde-Kampert, Ingrid
Keywords: Veteranen
PTSS
Traumaklachten
Agressie
Persoonlijkheidskenmerken
Uitzending
Issue Date: 18-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Veteranen maken tijdens een uitzending ingrijpende gebeurtenissen mee. Ongeveer 14% van hen ontwikkelt hierdoor traumaklachten, waaronder symptomen van herbeleven, vermijden en hyperarousal. Stressreacties die door traumatisering ontstaan, worden onvoldoende gereguleerd, wat bij veteranen dikwijls leidt tot agressie. Dit onderzoek tracht de relatie tussen traumaklachten en agressie te specificeren door de relaties tussen herbeleven, vermijden en hyperarousal enerzijds en agressie anderzijds te onderzoeken. Daarnaast werd gekeken naar de modererende rol van extraversie, verlegenheid en duur van de uitzending. De participanten bleken gemiddeld hoger te scoren op agressie, dan alle gegeven normgroepen. Er bleken geen significante verbanden tussen de aanwezigheid van traumaklachten en agressie, noch tussen hyperarousal en vermijden en tussen herbeleven en vermijden. Er werden wel significante verbanden gevonden tussen hyperarousal en agressie en tussen vermijden en agressie. Extraversie correleert met traumaklachten totaal en agressie. Met een eerste regressieanalyse werd het effect van het totaal aan traumaklachten op agressie en de interactie met extraversie, verlegenheid en duur van de uitzending op deze relatie onderzocht. Deze variabelen verklaren gezamenlijk 14% van de variantie in agressie. Toevoeging van de interactietermen leidt niet tot een betekenisvolle verandering hierin. Deze resultaten zijn echter niet significant. Met een tweede regressieanalyse zijn de effecten van herbeleven, vermijden en hyperarousal op agressie onderzocht. Gezamenlijk verklaren deze variabelen 35% van de variantie in agressie. Enkel vermijden komt uit de analyse naar voren als predictor van agressie. Dit effect bleef in de eerste analyse verborgen in de totaalscore van traumaklachten. De hypothese dat er een negatieve associatie is tussen vermijden en agressie wordt dus bevestigd. De hypothese dat hyperarousal positief correleert met agressie wordt in de correlatieanalyse bevestigd, maar houdt in de regressieanalyse geen stand. De overige hypotheses worden niet bevestigd. Vermijden, als symptoom van PTSS, lijkt dus agressief gedrag onder veteranen te remmen. In de voegsignalering en behandeling van veteranen met traumaklachten, waaronder PTSS en subklinische PTSS, dient hiermee rekening te worden gehouden, opdat niet enkel de traumaklachten behandeld worden, maar ook (het risico op) agressieproblematiek. Agressie blijkt dus een groot probleem bij veteranen. Ontwikkeling van een valide en betrouwbaar meetinstrument voor agressie bij veteranen wordt aanbevolen. De resultaten van de regressieanalyse (N = 57) kunnen niet zonder meer gegeneraliseerd worden naar de gehele populatie. Dit is een beperking in dit onderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4902
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Tewelde_2012.pdf17.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.