Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4908
Title: Procedurele Rechtvaardigheid en Samenwerking bij Thuislozen: De Invloed van het Huishoudreglement
Other Titles: Procedural Justice and cooperation with Homeless: The Influence of the House Rules
Authors: De Wilde, Johan
Keywords: thuislozen
daklozen
procedurele justitie
samenwerking
uitwisselingsideologie
Issue Date: 19-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Er zijn weinig studies die zich richten op ervaringen van thuislozen met hulpverlening. Nochtans wordt de kwaliteit van de relatie tussen sociaal werker en cliënt als sleutelelement beschouwd in de effectiviteit van de geboden hulp. Uit onderzoek van Van Doorn (2002) blijkt dat er een spanningsveld is tussen instellingsculturen en straatcultuur waardoor de aansluiting met thuislozen moeizaam verloopt. Om thuislozencentra goed te laten lopen is een zekere structuur nodig. Via huisregels en afspraken proberen thuislozencentra deze structuur te realiseren. Daarbij ontstaat een spanningsveld tussen huisregels die ten dienste staan van de instelling en de belangen van de individuele thuisloze. In deze studie werd onderzocht of samenwerking met de thuisloze wordt beïnvloed door de gepercipieerde procedurele rechtvaardigheid van de thuisloze. Tevens werd onderzocht of deze relatie werd gemodereerd door de uitwisselingsideologie van de thuisloze. Er werden twee hypothesen geformuleerd. Thuislozen die een hoge procedurele rechtvaardigheid ervaren, zullen meer samenwerken dan thuislozen die een lage procedurele rechtvaardigheid ervaren. (Hypothese 1). De relatie tussen ervaren procedurele rechtvaardigheid en samenwerking zal gemodereerd worden door de uitwisselingsideologie van de thuisloze (Hypothese 2). Beide hypothesen werden getoetst door een hiërarchische regressieanalyse. De eerste hypothese voorspelde dat thuislozen die een hoge procedurele rechtvaardigheid ervaren meer samenwerken dan thuislozen die een lage procedurele rechtvaardigheid ervaren. Deze hypothese werd aanvaard. De tweede hypothese voorspelde dat deze relatie zal gemodereerd worden door de uitwisselingsideologie van de thuisloze. Deze hypothese werd verworpen. Uitwisselingsideologie is negatief gecorreleerd met samenwerking. Dit resultaat is opmerkelijk en toont aan dat thuislozen met een sterke uitwisselingsideologie, tegen de verwachting in, minder samenwerken. Thuislozencentra hebben er baat bij aandacht te besteden aan hun huisregels. Een thuisloze cliënt die zich procedureel rechtvaardig behandeld voelt zal meer bereid zijn tot samenwerking. Hoewel het moderatie-effect niet significant was, is de waarde niet laag. Deze resultaten doen vermoeden dat bij een grotere streekproef het effect wel significant zou zijn. Het onderzoek toont aan dat procedurele rechtvaardigheid effect heeft op de thuisloze en de samenwerking beïnvloedt . Het verslag werd afgesloten met aanbevelingen voor verder onderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4908
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Wilde_de_2012.pdf36.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.