Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4910
Title: De Invloed van Rechtvaardigheid op Studiemotivatie en Betrokkenheid
Other Titles: The Role of Justice in Study Motivation and Engagement
Authors: Wouda, Zwanette
Keywords: rechtvaardigheid
classroom justice
studiemotivatie
betrokkenheid
intolerance of uncertainty
Issue Date: 19-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Veel jongeren breken hun schoolloopbaan af voordat zij een startkwalificatie behaald hebben. Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten is een complex probleem. Er is veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van voortijdig schoolverlaten en er zijn veel factoren die hiermee in verband worden gebracht benoemd. Het gaat hierbij om persoonlijke factoren, gezins- en thuissituatie en schoolfactoren (Eimers, 2006). Recent onderzoek heeft aangetoond dat een rechtvaardige bejegening een positief effect heeft op de houding en motivatie van de student (Verboon, Sebastian, & Van Geel, 2011) Dit onderzoek was gericht op de vraag of de drie onderscheiden vormen van rechtvaardigheid een verschillend effect laten zien op studiemotivatie en betrokkenheid Daarnaast werd de modererende invloed van het persoonskenmerk ‘intolerantie voor onzekerheid’ op het verband tussen rechtvaardigheid enerzijds en studiemotivatie en betrokkenheid anderzijds onderzocht. Intolerantie voor onzekerheid kan gedefinieerd worden als een persoonskenmerk waarbij een persoon negatief reageert op onzekere situaties, onafhankelijk van het feit of deze situatie werkelijk plaatsvindt en of de gevolgen hiervan werkelijkheid worden (Ladouceur, Gosselin, & Dugas, 2000). Met uitzondering van de subschaal voor cognitieve betrokkenheid (als subschaal van betrokkenheid) is voor alle schalen waarvan gebruik gemaakt is in dit onderzoek voldoende interne consistentie gebleken. De subschaal voor cognitieve betrokkenheid werd verder uitgesloten in dit onderzoek. De resultaten van het onderzoek lieten ten eerste een significante positieve samenhang zien tussen interactionele rechtvaardigheid en intrinsieke motivatie. Daarnaast werd een significante positieve samenhang gevonden tussen, interactionele rechtvaardigheid en emotionele betrokkenheid en ten slotte tussen procedurele rechtvaardigheid en gedragsmatige betrokkenheid. Tussen de overige variabelen is geen samenhang gevonden. Er is geen modererend effect van intolerantie voor onzekerheid op het verband tussen rechtvaardigheid enerzijds en studiemotivatie en betrokkenheid anderzijds gevonden. Geconcludeerd kan worden dat ervaren rechtvaardigheid van invloed is op studiemotivatie en betrokkenheid van adolescenten. De resultaten van dit onderzoek nodigen uit tot verder onderzoek naar de verschillende effecten van de onderscheiden vormen van rechtvaardigheid op studiemotivatie en betrokkenheid. Deze scriptie besluit met aanbevelingen voor verder onderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4910
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Wouda_2012.pdf34.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.