Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4911
Title: Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport
Other Titles: Depressive Complaints in Adolescents: Risk Factors at School and the Influence of Sex, Coping, School and Sports
Authors: Betten, Anneke
Keywords: depressie
adolescent
coping
Issue Date: 19-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Depressieve klachten komen veel voor, ook bij adolescenten. Depressieve klachten kunnen de sociale, emotionele, fysieke en cognitieve ontwikkeling van de jongere negatief beïnvloeden. Na een depressieve periode is de kans op het ontwikkelen van een volgende depressieve periode groter (Smit, Bohlmeijer & Cuijpers, 2003; Treffers & Siebelink, 2006). Het herkennen van risicofactoren en van signalen van depressieve klachten kan mogelijk bevorderen dat vroegtijdige hulp geboden wordt bij depressieve klachten om te voorkomen dat de klachten verergeren. In huidig onderzoek werd nagegaan hoe risicofactoren uit het mesosysteem van adolescenten tussen de 10 en 15 jaar, namelijk sociale status, isolatie en gepest worden op school, het optreden van depressieve klachten beïnvloeden. Tevens werd van de variabelen geslacht, opleiding, coping en sport nagegaan of deze een modererende invloed uitoefenen op de relatie tussen de risicofactoren en depressieve klachten. Ten slotte werd geïnventariseerd in hoeverre de doelgroep bekend is met het bestaan en het gebruik van online hulpverlening ter preventie van psychische klachten bij jongeren. Het onderzoek was een cross-sectioneel survey. Tussen november 2011 en februari 2012 werden 38 scholen voor basis- en middelbaar onderwijs benaderd voor deelname aan het onderzoek. Via de 7 scholen die bereid waren om mee te werken werden de ouders van de leerlingen om medewerking van hun kind gevraagd. Daarnaast werden respondenten geworven via medestudenten en andere bekenden. Van 301 adolescenten van 10 t/m 15 jaar werden gegevens verzameld middels een online vragenlijst. De vragenlijst werd samengesteld uit een korte depressievragenlijst: Short Mood and Feelings Questionnaire (Angold et al., 1995), een coping vragenlijst: Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (Garnefski, Kraaij & Spinhoven, 2001) en zelf geformuleerde vragen voor het meten van gepest worden, isolatie en sociale status, sporten en bekendheid met online hulpverlening. In totaal werd 59% van de variantie in de depressieve klachten bij jongeren verklaard door de risicofactoren en moderatoren. Significante relaties waren te zien tussen de risicofactoren isolatie (15%) en gepest worden (3.3%) met het verklaren van de variantie in depressieve klachten. Een niet-functionele copingstijl bleek een significant modererend effect te hebben op de relatie tussen isolatie en depressieve klachten. Interactie was ook te zien tussen gepest worden en weinig sporten. De relatie tussen sociale status en gepest worden bleek bij leerlingen van de middelbare school sterker dan van het basisonderwijs. Geslacht toonde een kleine, maar significante relatie met depressieve klachten. Slechts een klein deel (6.6%) van de adolescenten was bekend met het bestaan van online hulpverlening bij depressieve klachten. Dit onderzoek laat zien dat een niet-functionele copingstijl, isolatie en gepest worden een sterke relatie hebben met de mate van depressieve klachten bij adolescenten. Verder toont het onderzoek aan dat voor jongeren aan het begin van de middelbare school de relatie tussen gepest worden en sociale status met depressieve klachten sterker wordt. Bij hulpverlening aan adolescenten met depressieve klachten lijkt het belangrijk deze factoren mee te nemen en bijvoorbeeld middels sociale vaardigheidstraining aandacht te besteden aan copingvaardigheden, isolatie en gepest worden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4911
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Betten_2012.pdf30.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.