Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4912
Title: De Reactie van Verzorgenden in het Verpleeghuis op Seksueel Ontremd Gedrag: Is Deze Anders voor Demente dan voor Somatische Bewoners? Is er een Verband met de Reactie van de Bewoner?
Other Titles: The Reaction of Nursing Home Staff to Sexually Disinhibited Behaviour: Is it Different for Demented than for Somatic Residents? Is there an Association with the Resident’s Reaction
Authors: Boderie, Inge
Keywords: Seksueel ontremd gedrag
Verpleeghuizen
dementie
verzorgenden
Issue Date: 19-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Seksueel ontremd gedrag in verpleeghuizen is in de literatuur een onderbelicht onderwerp. Er is weinig onderzoek gedaan naar hoe er het beste op niet-medicamenteuze wijze met dit gedrag omgegaan kan worden. Ook is er beperkt bestudeerd of verzorgenden anders reageren op seksueel ontremd gedrag van demente en niet-demente bewoners. Onderzocht werd of verzorgenden anders reageren op seksueel ontremd gedrag bij demente patiënten dan bij somatische patiënten, en of er een relatie is tussen de reactie van de verzorging op seksueel ontremd gedrag en de waargenomen reactie van de patiënt. Hiermee hoopt deze studie een bijdrage te leveren aan de kennis over seksueel ontremd gedrag, en daarmee uiteindelijk aan een verbetering van de patiëntenzorg. Voor deze studie is een cross-sectionele survey uitgevoerd onder bewoners van verpleeghuizen en hun belangrijkste verzorgenden, op verschillende locaties in Nederland. Van de in totaal 214 bewoners verbleven er 58 (39 vrouwen en 19 mannen) in een tehuis op basis van hoofdzakelijk een somatische aandoening en 156 personen (109 vrouwen en 47 mannen) hadden dementie. De somatische bewoners zijn benaderd om via informed consent toestemming voor deelname te verlenen. Voor de dementiepatiënten is toestemming verleend door hun eerstverantwoordelijken. Bij de bewoners werd de Mini Mental State Examination (MMSE) van Folstein, Folstein en McHugh (1975) afgenomen. Bij de verzorgenden vond afname plaats van de Vragenlijst voor Hyperseksueel Gedrag (van Hooren & Gijs, 2010); een bewerking van de St. Andrew’s Sexual Behaviour Assessment (SASBA) van Knight et al. (2008). Daarnaast werden er gegevens verzameld uit het medisch dossier. Resultaten. Verzorgenden reageerden op seksueel ontremd gedrag met negeren van dat gedrag (n = 28) en de persoon afleiden (n = 21), separeren (n = 7) of berispen (n = 38). Er werd geen medicatie toegediend. Door ongelijke groepsgroottes (n = 58; n = 3) kon er geen verschil aangetoond worden in de reactie van de verzorging op seksueel ontremd gedrag van demente en niet-demente bewoners. Daarnaast bleek er geen significant verband tussen de reactie van de verzorging op seksueel ontremd gedrag en de waargenomen reactie van de patiënt, met uitzondering van het separate hoofdeffect voor ‘afleiden van de persoon’. Dit bleek een negatief verband: een toename van het gebruik van afleiding door de verzorging hangt samen met een afname van het seksueel ontremd gedrag. Ondanks dat de verwachte verbanden niet aangetoond konden worden, biedt deze studie interessante aanknopingspunten voor toekomstig onderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4912
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Boderie_2012.pdf16.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.