Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4916
Title: Geheugeninterventies en E-Mental Health: Wat Zijn de Behoeften en Mogelijkheden van 55-plussers?
Other Titles: Memory Interventions and E-Mental Health: What Are the Needs and Capacities of Senior Citizens (55plus)?
Authors: Domin, Martina
Keywords: e-mental health
geheugeninterventies
ouderen
55-plussers
geheugenproblemen
Issue Date: 19-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: E-mental health, het verstrekken van zorg door gebruikmaking van nieuwe informatie- en communicatietechnologieёn, is een methode om geestelijke gezondheidszorg te bieden. Belangrijke voordelen die deze methode met zich meebrengt, zijn vooral de laagdrempeligheid, de mogelijkheid om mensen te bereiken die anders niet bereikt zouden worden en de kosteneffectiviteit. E-mental health is mogelijk goed inzetbaar bij ouderen met geheugenproblemen. Deze vormen voor veel ouderen een grote zorg en kunnen effectief aangepakt worden door middel van deze methode. De vraag is of er bij deze doelgroep belangstelling bestaat voor een e-mental health geheugeninterventie, wat hun wensen met betrekking tot een dergelijke interventie zijn en of zij over de mogelijkheden beschikken om aan een dergelijke interventie deel te nemen. Het doel van dit onderzoek is na te gaan over welke behoeftes en mogelijkheden ouderen vanaf 55 jaar beschikken met betrekking tot een e-mental health geheugeninterventie teneinde een daarop aangepaste interventie te kunnen aanbieden. De computervaardigheden van de respondenten beperkten zich meestal tot e-mailen en informatie zoeken. Desondanks beschikte een meerderheid over computer en internet en was de bereidheid tot deelname aan een ict-geheugeninterventie hoog. Regressieanalyses lieten zien dat er een negatieve samenhang is tussen leeftijd enerzijds en computerbezit, internetgebruik en computervaardigheden anderzijds. Verder steeg de bereidheid tot deelname aan een ict-geheugeninterventie, naarmate deelnemers over meer computervaardigheden beschikten en de consequenties van geheugenachteruitgang als ingrijpender beoordeelden. Deze laatste samenhang speelde vooral een rol bij ouderen die een hogere inschatting maakten van de eigen kans op geheugenachteruitgang. Ook een positief oordeel van belangrijke anderen over ict-geheugeninterventies had een positieve invloed op de bereidheid tot deelname eraan. In een interventie zouden de respondenten het liefst strategieёn leren of een combinatie van strategieёn en informatie ontvangen, graag ook als computerspel. Er was weinig interesse voor lotgenotencontact, maar wel was er behoefte aan contact met een coach via internet. Er kan geconcludeerd worden dat er bij 55-plussers belangstelling voor een ict-geheugeninterventie bestaat. Omdat het oordeel over de consequenties van geheugenachteruitgang en het oordeel van anderen enerzijds en de bereidheid tot deelname anderzijds een positieve relatie vertonen, bieden deze factoren een invalshoek voor de promotie van ict-geheugeninterventies. Vanwege de beperkte vaardigheden lijkt een zo eenvoudig mogelijke opzet van de interventie zinvol, bijvoorbeeld door beperking tot e-mail. Inhoudelijk wordt een combinatie van strategieёn en informatie aanbevolen. De kleine, selecte steekproef maakt vervolgonderzoek noodzakelijk.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4916
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Domin_2012.pdf65.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.