Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4955
Title: Virtual Action Learning (VAL): De rol van Percepties in het Effect van het Assessment in VAL op de Leerbenadering van Hbo-studenten
Authors: Boulogne, Wieteke
Keywords: Virtual Action Learning
assessment
leerbenadering
percepties van studenten
onderwijswetenschappen
Issue Date: 9-Apr-2013
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Uit onderzoek blijkt dat lerenden hun leerbenadering (diep of oppervlakkig leren) aanpassen aan wat de toetsvorm van ze vraagt (Ramsden, 1979). Van assessments die gebaseerd zijn op principes uit de sociaal constructivistische leertheorie, zoals het assessment in Virtual Action Learning (VAL), wordt verondersteld dat deze diep leren bevorderen omdat ze gericht zijn op het toetsen van hogere orde vaardigheden. Dit blijkt echter niet vanzelfsprekend te zijn. Het leren wordt namelijk niet zozeer beïnvloed door het assessment zelf, maar door de percepties van lerenden over kenmerken van het assessment (Entwistle, 1991). Het doel van dit onderzoek is na te gaan of het assessment in VAL diep leren bevordert en inzicht te krijgen in de relatie tussen de percepties van studenten uit het hoger beroepsonderwijs (hbo) over aspecten van deze assessmentmethode en hun leerbenadering. Aan het onderzoek hebben 172 studenten van twee hbo-opleidingen deelgenomen. Acht bestaande groepen zijn onderverdeeld in twee experimentele groepen en twee controlegroepen. Om het effect van het assessment in VAL op de leerbenadering van studenten te onderzoeken is een pretest-posttest controlegroep design opgezet. De interventie bij de experimentele groepen bestond uit het assessment in VAL. De controlegroepen namen deel aan de reguliere manier van toetsing. Bij experimentele groep 1 en controlegroep 1 zijn aan de hand van vragenlijsten pre- en posttests afgenomen. Experimentele groep 2 en controlegroep 2 hebben alleen deelgenomen aan de posttest. Na de interventie is door middel van een kwantitatieve vragenlijst en kwalitatieve focusgroepen onderzocht wat de percepties zijn van studenten uit de twee experimentele groepen over aspecten van het assessment in VAL. Met behulp van een zelfontworpen vragenlijst is in kaart gebracht in welke mate de twee opleidingen het assessment in VAL uitvoeren zoals bedoeld. Om de leerbenadering van studenten te meten is gebruik gemaakt van de revised two-factor Study Process Questionnaire (R-SPQ-2F) van Biggs, Kember en Leung (2001).Voor het meten van de percepties van studenten over aspecten van het assessment in VAL is een vragenlijst samengesteld uit schalen van twee bestaande vragenlijsten; de gereviseerde versie van de Assessment Experience Questionnaire (AEQ, V3.3) van Gibbs en 5 Dunbarr-Goddet (2007) en de vragenlijst van Gulikers, Bastiaens, Kirschner en Kester (2006). Voor de focusgroepen is een eigen vragenlijst ontwikkeld. De onderzoeksresultaten wijzen uit dat het assessment in VAL geen significant effect heeft op het hanteren van een diepgaande leerbenadering, maar wel op het hanteren van een oppervlakkige leerbenadering door studenten. De experimentele groep is significant minder oppervlakkig gaan leren dan de controlegroep. Er is een significante negatieve relatie gevonden tussen de percepties van studenten over de geschiktheid van het assessment in VAL en oppervlakkig leren en een significante positieve relatie tussen de percepties van studenten over de authenticiteit van de assessmenttaak en diep leren. Geconcludeerd kan worden dat het assessment in VAL diep leren niet bevordert, maar wel leidt tot een vermindering van oppervlakkig leren door studenten. De percepties van studenten over de authenticiteit van de assessmenttaak en de geschiktheid van het assessment blijken hierin een rol te spelen.
Description: Boulogne, W. (2013). Virtual Action Learning (VAL): De Rol van Percepties in het Effect van het Assessment in VAL op de Leerbenadering van Hbo-studenten. April, 09, 2013, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4955
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWWBoulogne-09042013.pdf424.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.