Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4958
Title: Doelgericht Leren binnen het Basisonderwijs. Een onderzoek naar de effecten van doelgericht leren op het gebruik van de zelfregulerende
Authors: Hendriks, Melchior
Keywords: zelfregulerend leren
zelfregulerende vaardigheden
opbrengstgericht werken
passend onderwijs
onderwijswetenschappen
Issue Date: 21-May-2013
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Binnen het onderwijs vindt momenteel een verschuiving plaats van een objectivistische naar een meer constructivistische wijze van leren. Om binnen deze constructivistische leeromgeving effectief te werken, is het van belang dat leerlingen in staat zijn om zelfregulerend te leren. Zelfregulerend leren komt tot zijn recht binnen een rijke leeromgeving, waarin leerlingen bewuster naar het eigen leerproces kijken. Opbrengstgericht werken creëert bewustzijn van het eigen leerproces door het gericht werken aan concrete doelstellingen. Maximale opbrengsten worden gerealiseerd door het onderwijs passend te maken voor alle leerlingen. De relatie tussen constructivisme, opbrengstgericht werken en passend onderwijs stelt het belang van concrete doelstellingen voor de leerlingen en het gebruik van zelfregulerende vaardigheden centraal, met als streven de ontplooiing van de leerlingen. In deze studie is onderzoek gedaan naar het effect van de kennis van leerdoelen op het gebruik van de zelfregulerende vaardigheden en de leerresultaten van de leerlingen uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs binnen het vakgebied rekenen. Als externe doelstelling is getracht leerkrachten bewuster te maken van het belang van de constructivistische denk- en werkwijze. Aan het onderzoek hebben 148 leerlingen uit de groepen 7 en 8 van één basisschool deelgenomen. Er was sprake van een pretest-posttest controlegroep design. De leerlingen zijn verdeeld over een controle- en experimentele groep. De experimentele groep heeft tijdens de interventieperiode gewerkt aan de hand van leerdoelen en zelfregulerende vaardigheden tijdens school- en huiswerkopdrachten. De werkwijze van de controlegroep werd niet aangepast. De zelfregulerende vaardigheden en leerresultaten zijn zowel voor- als na de interventie gemeten. De meting van de zelfregulerende vaardigheden is verricht aan de hand van de ‘Children’s Perceived use of Self-Regulated Learning Inventory’ (Vandevelde & Van Keer, 2011). In totaal negen zelfregulerende vaardigheden zijn onderzocht aan de hand van 75 items. Voor het meten van de rekenresultaten is gebruik gemaakt van de toetsen van de rekenmethode ‘Wereld in Getallen’ (Malmberg, 2009). De analyse van de zelfregulerende vaardigheden laat een significant verschil zien tussen de verschilscores in de voor- en nameting van de controle- en experimentele groep voor vier zelfregulerende vaardigheden en een trend bij twee andere variabelen. Het significante verschil wordt verklaard door de daling van de gemiddelde scores van de controlegroep in de nameting. De interventie heeft de motivatie van de experimentele groep mogelijk verhoogd. De verhoging van de motivatie heeft de daling van de gemiddelde scores in de experimentele groep in de nameting beperkt 4 of omgezet in een stijging. De verschilscores op de rekentoetsen bij de controle- en experimentele groep vertonen een trend. De trend wordt verklaard door de daling van de scores in de controle- en een stijging in de experimentele groep. De geconstateerde verhoging van de motivatie binnen de experimentele groep ten aanzien van het gebruik van de zelfregulerende vaardigheden en de waargenomen trend bij de analyse van de verschilscores op de rekentoetsen tonen het effect van kennis van de leerdoelen aan. De daling dan wel beperkte stijging van de scores op de zelfregulerende vaardigheden in de nameting van de experimentele groep tonen het belang aan voor basisscholen om nader in te spelen op de ontwikkelingen in de richting van het constructivisme, opbrengstgericht werken en passend onderwijs.
Description: Hendriks, M. (2013). Doelgericht Leren binnen het Basisonderwijs. Een onderzoek naar de effecten van doelgericht leren op het gebruik van de zelfregulerende vaardigheden en de leerresultaten van leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs binnen het vakgebied rekenen. Mei, 21, 2013, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4958
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMHendriks-21052013.pdf33.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.