Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4979
Title: Woordenschat Leren Leuk Vinden
Authors: VAn Zon, Ruud
Keywords: woordenschat
SLI
additionele methode voor begrijpend lezen
adolescent
instructie
Onderwijswetenschappen
Issue Date: 24-Jun-2013
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond: in het cluster 2-onderwijs worden adolescenten met een communicatieve beperking dagelijks ondergedompeld in een taalbad. Het is onduidelijk wat het effect is van de inzet van een specifieke leermethode voor begrijpend lezen, naast een taalmethode uit het curriculum, op de betrokkenheid van adolescenten en het vergroten van hun woordenschat. Doel: het onderzoeken of de betrokkenheid en leerprestaties op het gebied van woordenschat van adolescenten met communicatieve- en auditieve beperkingen groter wordt wanneer er een additionele methode voor begrijpend lezen in het onderwijs wordt ingezet. Deelnemers: het onderzoek is uitgevoerd op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). In het onderzoek hebben 25 adolescenten met communicatieve- en auditieve beperkingen uit de tweede brugklas en 5 leerkrachten geparticipeerd. Meetinstrumenten: in het onderzoek is gebruik gemaakt van een groepsinterview met de adolescenten, om zo eventuele verschillen te meten in de beleving van de taallessen. Daarnaast is er een vragenlijst afgenomen bij de leerkrachten en hebben er lesobservaties plaats gevonden om verschillen te meten in de didactiek bij " Op Nieuw Niveau" en "Nieuwsbegrip XL". Om het leereffect te meten bij inzet van de specifieke leermethode "Nieuwsbegrip XL" is gebruik gemaakt van methode gebonden toetsen van de taalmethode " Op Nieuw Niveau" en onafhankelijke woordenschattoetsen van het Cito Volg- en Adviessysteem. Resultaten: de leerlingen geven aan dat ze tijdens de taallessen het schriftelijk verwerken niet fijn vinden, ongeacht welke methode hiervoor wordt ingezet. Dit geldt ook voor het krijgen van huiswerk. De leerlingen vinden dat het onderwerp van de les moet aansluiten bij hun belevingswereld. De interactie tussen de leerkracht en de leerling bleek het grootst tijdens de inzet van “Nieuwsbegrip XL”. Dit geldt ook voor de momenten waarop de nieuw aangeleerde woorden door de leerkrachten worden herhaald. Bij “Nieuwsbegrip XL” neemt de leerkracht een coachende rol aan. Na inzet van “Nieuwsbegrip XL” was er geen significante groei in de woordenschat waarneembaar. Conclusie: leerlingen met communicatieve- en auditieve beperkingen voelen zich meer betrokken bij een taalles waarin zij niet alleen maar hoeven te luisteren naar de instructie van de leerkracht, maar zelf actief mogen deelnemen. Het liefst met een onderwerp dat aansluit bij hun belevingswereld. De leerkracht kan door de ruimte die hij of zij aan de leerlingen geeft om actief met taal bezig te zijn, de betrokkenheid voor de taalles vergroten. Dit onderzoek heeft niet kunnen aantonen dat de woordenschat met de additionele methode “Nieuwsbegrip XL” significant is gegroeid. Het gebruik van “Nieuwsbegrip XL” heeft wel laten zien dat de betrokkenheid van leerlingen met communicatieve en auditieve beperkingen tijdens deze taallessen groter is dan bij het gebruik van “Op Nieuw Niveau”.
Description: Van Zon, R. (2013). Woordenschat Leren Leuk vinden. Juni, 24, 2013, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4979
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWRvanZon-240620131.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.