Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5031
Title: Passend onderwijs met onderwijsarrangementen in combinatiegroepen in de Basisschool
Authors: Bos, Ageeth
Keywords: Passend Onderwijs
onderwijsarrangementen
groepsorganisatieplannen
handelingsgericht werken
onderwijswetenschappen
Issue Date: 9-Aug-2013
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Het invullen van Passend Onderwijs is een opdracht waar alle basisscholen in Nederland zich in 2014 voor geplaatst zien. Dat betekent dat scholen zich verder moeten professionaliseren in het bieden van onderwijs op maat. Het maken van groepsplannen is daar een onderdeel van. Onderzoek wijst uit dat handelingsgericht werken, waarbij vooraf doelen worden vastgesteld, effectief is. Op dit moment wordt op veel scholen een groepsorganisatieplan gebruikt, waarbij de onderwijsbehoefte van individuele leerlingen wordt geanalyseerd en omgezet in een aanpak in de klas. Het werken met onderwijsarrangementen, waarbij de groepsplannen ingekaderd worden in het leerstofaanbod en de leerstandaard die de school hanteert, zouden kunnen zorgen voor werkdrukverlichting van de leerkrachten en tegelijkertijd voor verbetering van de leerlingopbrengsten. Voor scholen met combinatiegroepen is er de extra uitdaging van het werken met meer jaargroepen in verschillende arrangementen. Door het overzicht in leerstof, leertijd, pedagogisch en didactisch handelen, wat een arrangement kan bieden, zou er gemakkelijker jaaroverstijgend gewerkt gedifferentieerd en coöperatief geleerd kunnen worden. Dit onderzoek wil antwoord geven op de vraag of onderwijsarrangementen kunnen bijdragen aan het organiseren van Passend Onderwijs in combinatiegroepen in de basisschool. Deelvragen hebben betrekking op welke wijze leerkrachten werkdruk ervaren, hoe ze het pedagogisch en didactische handelen en klassenmanagement vormgeven en of onderwijsarrangementen voor het vakgebied rekenen het leerrendement van leerlingen verbetert. Aan het onderzoek deden vier scholen mee en van deze scholen vier leerkrachten, hun 79 leerlingen en vier Intern Begeleiders(IB- er). Twee leerkrachten op twee verschillende scholen werkten met een onderwijsarrangement per jaargroep voor het vak rekenen en twee leerkrachten op twee andere scholen werkten met een groepsorganisatieplan per jaargroep ook voor het vak rekenen. De leerkrachten hebben voor en na het onderzoek een vragenlijst ingevuld om de werkdruk en de percepties ten aanzien van pedagogisch en didactisch handelen in kaart te brengen. Tevens zijn ze twee maal geïnterviewd – waarbij ook aspecten van klassenmanagement zijn meegenomen - en hebben ze gedurende de onderzoeksperiode van drie maanden een logboek bijgehouden. Verder zijn er observaties gedaan in de groep met een kijkwijzer. De IB-ers is in een interview gevraagd de werkdruk, het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten te beoordelen. De hypothese dat onderwijsarrangementen de werkdruk van de leerkracht kunnen verlichten, terwijl het leerrendement van de leerlingen verbetert, is niet bevestigd. Er zijn geen verschillen tussen de leerlingen gevonden. De werkdruk van de leerkrachten en het leerrendement van de leerlingen blijkt in beide onderzoeksituaties niet significant verschillend. De werkdruk van de leerkrachten bestaat vooral uit de administratieve last rond de groepsplannen en het organiseren van gedifferentieerde instructie in de groep. De leerkrachten die met een arrangement hebben gewerkt zijn Passend onderwijs met onderwijsarrangementen Juni 2013, Ageeth Bos 5 hierover positief. Het inzicht in de doelen en leerlijnen is bij beide leerkrachten toegenomen. De organisatie van het onderwijs bleek overzichtelijker te worden. Er zijn echter geen significante verschillen gevonden in het effect van onderwijsarrangementen op pedagogisch en didactisch handelen of klassenmanagement. De leerkrachten en de IB-ers kwamen tot de conclusie dat uitwisseling van kennis tussen scholen en het vinden van een eenvoudiger administratief systeem rond de groepsplannen tot vermindering van de werkdruk voor de leerkrachten zouden moeten leiden.
Description: Bos, A. (2013). Passend onderwijs met onderwijsarrangementen in combinatiegroepen in de Basisschool. Augustus, 9, 2013, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5031
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWABos-09082013.pdf186.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.