Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5058
Title: Nut en noodzaak overgangsrecht geurhinder in de Omgevingswet
Authors: Bommel, K.E.P. van
Keywords: geurhinder
veehouderij
overgangsrecht
Omgevingswet
Issue Date: 19-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) voldoet niet aan nationale en internationale criteria voor geurwetgeving. De belangrijkste knelpunten zijn het ontbreken van de cumulatieve toets en ziekmakend hoge, discriminerende geurbelastingen. Het is daarom niet te betreuren als de Wgv niet meer terugkeert in de Omgevingswet. Dit biedt een kans op een meer integrale afweging van het aspect geurhinder in de vergunningverlening, waarbij belangrijke verontreinigingen kunnen worden voorkomen. Indien de geurnormen niet langer als weigeringsgrond worden gesteld, komt er meer ruimte voor de afweging van andere milieubelangen, voor een cumulatieve toets en voor voorschriften waarin voorzieningen en maatregelen ter beperking van de geurhinder worden geëist. Om uniformiteit en milieukwaliteit te waarborgen is het van belang om geurnormen centraal te regelen. Daarbij moet de wetgever rekening houden met de criteria uit het internationale (milieu)recht. Ook moet overgangsrecht gelden, waarbij aan de veehouder een overgangstermijn worden gegund waarbinnen hij de gelegenheid krijgt om de emissie terug te dringen dan wel het bedrijf te beëindigen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5058
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
van bommel.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.