Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5070
Title: De zorgplicht van de werkgever in het kader van Het Nieuwe Werken
Authors: Pinarbasi, M.
Keywords: Het Nieuwe Werken
zorgplicht
art. 7:611 BW
art. 7:658 BW
werkgever
werknemer
Issue Date: 20-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het Nieuwe Werken (HNW) geeft de werknemer meer verantwoordelijkheid en vrijheid in zijn te verrichten werkzaamheden. Desondanks heeft HNW geen gevolgen voor het bestaan van de gezagsverhouding en ergo de arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW. Het plaats- en tijdongebonden karakter van HNW houdt een wijziging van de arbeidsplaats in, die de werkgever op grond van zijn instructierecht in artikel 7:660 BW kan bewerkstelligen. Daarbij dient hij rekening te houden met de belangen van de werknemer. Bij de wijziging van de arbeidstijden is de instemming van de ondernemingsraad op grond van artikel 27 lid 1 b Wet op de Ondernemingsraden vereist, tenzij het een wijziging van de arbeidstijden van een individuele werknemer betreft. Het wetsvoorstel Flexibel werken, dat de werknemer het verzoekrecht om flexibele werktijden, arbeidsplaatsen en arbeidsduur geeft, beoogt HNW wettelijk vast te leggen. Op grond van artikel 7:658 BW rust op de werkgever de zorgplicht om de lokalen, werktuigen en gereedschappen zodanig in te richten en te onderhouden en zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt in de uitvoering van zijn werkzaamheden. De zorgplicht van de werkgever in artikel 7:658 BW is verstrekkend. Zo strekt de zorgplicht voor de lokalen zich in het kader van HNW uit over alle arbeidsplaatsen, onder andere de thuiswerkplek. Het begrip lokalen is achterhaald en dient vervangen te worden door een begrip dat overeenkomt met de huidige praktijk. De zorgplicht geldt voor alle werktuigen en gereedschappen die aan de werknemer ter beschikking zijn gesteld als ook het gebruik van grondstoffen en hulpstoffen, pijpleidingen en bedradingen. De zorgplicht van de werkgever strekt zich ook uit over de sociale/persoonlijke omstandigheden van de werknemer. De werkgever is verplicht de nodige maatregelen te treffen door het uitvoeren van een risico-inventarisatie en –evaluatie met betrekking tot alle arbeidsplaatsen in het kader van HNW. Het geven van aanwijzingen bestaat uit het geven van voorschriften, instructies en het houden van toezicht. Om aan zijn zorgplicht in artikel 7:658 BW te voldoen strekt het de werkgever tot aanbeveling een beleid of gedragscode omtrent HNW op te stellen en na te leven. In het kader van HNW rust op de werkgever, uit het goed werkgeverschap in artikel 7:611 BW, de zorgplicht voor veiligheid voor risico’s die buiten de uitoefening van de werkzaamheden vallen, maar wel enige samenhang hebben met de werkzaamheden. Hij dient de nodige maatregelen te treffen om schade te beperken of te voorkomen. Het moet dan wel gaan om een aan de werkgever bekend, specifiek en ernstig gevaar. Deze zorgplicht strekt zich uit over de wachttijd en privésituatie van de werknemer en werkgerelateerde activiteiten die buiten de uitoefening van de werkzaamheden van de werknemer plaatsvinden. Voorts rust er op de werkgever op grond van artikel 7:611 BW een behoorlijke verzekeringsplicht voor werknemers die in de uitoefening van de werkzaamheden, structureel of incidenteel, -gemotoriseerd en ongemotoriseerd- deelnemen aan het verkeer, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. In het kader van HNW geldt de verzekeringsplicht van de werkgever voor het vervoer van de werknemer tussen twee arbeidsplaatsen/locaties en voor het vervoer van de thuiswerkplek naar zakelijke afspraken en andersom. Voor het vervoer tijdens gewoon woon-werkverkeer heeft de werkgever geen verzekeringsplicht. In ieder geval dient de wetgever te voldoen aan artikel 7 IAO-verdrag 121, waarin duidelijk wordt onder welke omstandigheden een ongeval tijdens het gewoon woon-werkverkeer aan te merken is als een arbeidsongeval.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5070
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pinarbasi.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.