Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5084
Title: De contractvrijheid van gemeenten bij het sluiten van anterieure grondexploitatieovereenkomsten: schijn of werkelijkheid
Authors: Stouten, Jacqueline
Keywords: exploitatieovereenkomst
kostenverhaal
contractvrijheid
exploitatieplan
algemene beginselen behoorlijk bestuur
betaalplanologie
Issue Date: 20-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Als de gemeente een planologisch besluit neemt, dat de bouw van woningen of bedrijven mogelijk maakt, maar de grond niet zelf in eigendom heeft, kan zij op grond van de Wet ruimtelijke ordening de kosten van dat besluit verhalen. Dat kan via de privaatrechtelijke weg, door een anterieure grondexploitatieovereenkomst af te sluiten met de ontwikkelaar, of via de publiekrechtelijke weg, door het vaststellen van een exploitatieplan. De wetgever heeft het primaat gelegd bij de privaatrechtelijke weg en heeft de gemeente daarbij een redelijke mate van contractvrijheid gegeven: de gemeente kan namelijk meer en hogere kosten verhalen dan via de publiekrechtelijke weg en daarnaast nog een bijdrage ruimtelijke ontwikkeling vragen. In deze scriptie heb ik onderzocht of het wel in overeenstemming is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur om privaatrechtelijk een hogere bijdrage te kunnen vragen dan mogelijk is via de publiekrechtelijke weg. Het is immers maar de vraag in hoeverre ontwikkelaars echt vrijwillig met zo'n hogere bijdrage instemmen. Betaalplanologie ligt al snel op de loer. Mijn conclusie is dat de contractvrijheid veel minder is dan gedacht, zelfs nihil, omdat er al snel sprake is van misbruik van bevoegdheid of strijd met het gelijkheidsbeginsel, als er anterieur een hogere bijdrage wordt gevraagd dan op grond van een exploitatieplan mogelijk is.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5084
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
stouten.pdf386.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.