Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5086
Title: Zijn er mogelijkheden om, bij gelegenheid van de invoering van de Omgevingswet, de rechtszekerheid bij het kostenverhaal door gemeenten te verbeteren?
Authors: Hannen, Sander
Keywords: Omgevingswet
kostenverhaal
grondexploitatie
art. 6.4 Wro
anterieure overeenkomst
exploitatieplan
Issue Date: 23-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek wordt het kostenverhaal door gemeenten geanalyseerd en worden de gevolgen van de Omgevingswet beschreven. Ingegaan wordt op de (rechts)ontwikkelingen met betrekking tot het kostenverhaal vanaf 1 juli 2008. De doelstellingen die de wetgever heeft beoogd met de introductie van afdeling 6.4 Wet ruimtelijke ordening worden bezien. De rechtszekerheid bij de toepassing van het kostenverhaal door gemeenten staat centraal in het onderzoek. Onderzocht is hoe de rechtszekerheid bij het kostenverhaal kan worden verbeterd in de Omgevingswet. Er wordt een beschrijving gegeven van het stelsel van het huidige kostenverhaal en er wordt ingegaan op de transparantie bij de toepassing van kostenverhaal door gemeenten. Bezien wordt of in de Omgevingswet een rechtvaardige grondslag kan worden ge├»ntroduceerd om de regeling over grondexploitatie te benutten voor toekomstige verlieslijdende maatschappelijke ruimtelijke opgaven. De huidige regeling wordt vanuit het oogpunt van rechtszekerheid geanalyseerd. Daarnaast wordt bezien of er vanuit het aspect rechtszekerheid een grondslag is voor aanpassing van de huidige regeling. De Omgevingswet wordt in het onderzoek betrokken om de verbeteringen te bezien vanuit een toekomstperspectief.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5086
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hannen.pdf537.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.