Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5131
Title: Ervaringen van Hoogbegaafde Volwassenen die weer Toetreden tot het Onderwijs: een Kwalitatieve Verkenning
Authors: Oosterveen, Susanne
Keywords: gifted
learning experiences
adult learning
onderwijswetenschappen
Issue Date: 19-Sep-2013
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond Hoogbegaafde leerlingen beschikken, volgens onderzoek bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen, over bepaalde specifieke leerkenmerken. Deze kenmerken leiden tot positieve of negatieve leerervaringen, afhankelijk van diverse factoren. De focus van onderwijsonderzoek bij hoogbegaafden richt zich gewoonlijk niet op volwassenen. Doel Het doel van dit onderzoek is het begrijpen van de leerervaringen van hoogbegaafde volwassenen die weer of alsnog zijn gaan studeren. De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt geformuleerd: Welke positieve en/of negatieve ervaringen met volwasseneneducatie rapporteren hoogbegaafde volwassenen na opnieuw of alsnog te gaan studeren, hoe interpreteren zij deze ervaringen, en welke oplossingen dragen zij aan voor mogelijke problemen? Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp De steekproef bestond uit 10 hoogbegaafde mannen en 12 hoogbegaafde vrouwen in de leeftijd van 29 tot 61 jaar. De deelnemers werden benaderd via oproepen in de digitale nieuwsbrief van Mensa en plaatselijke elektronische mailinglijsten van Mensa. Er werd een cross-sectionele kwalitatieve survey gedaan, bestaande uit diepte-interviews met behulp van de online video software Skype. Meetinstrumenten Voor de interviews werd een beknopte topiclijst opgesteld om een open interview te faciliteren over positieve en negatieve ervaringen in het onderwijs. Dit bood deelnemers de gelegenheid om thema’s aan te dragen die voor hen relevant waren, in plaats van bevraagd te worden op de thema’s die vooraf uit de literatuur over hoogbegaafde kinderen, adolescenten en jongvolwassenen naar voren waren gekomen. Resultaten Deelnemers gaven aan dat ze graag nieuwe kennis opdeden en ondergedompeld werden in een heel nieuwe denkkader. Ze rapporteerden negatieve ervaringen wanneer de content werd gepresenteerd op een manier die niet overeen kwam met hun leerstijl. De oplossingen die zij aandroegen richtten zich op het bewust maken van docenten en studenten van verschillende leerstijlen en hoe daarmee om te gaan. Vanwege hun hoge interne kwaliteitsstandaard waren de deelnemers positief over docenten die de stof in een groter geheel wisten te plaatsen en die open stonden voor discussie. Negatieve ervaringen werden gerapporteerd wanneer docenten deze eigenschappen niet hadden. Wanneer naar oplossingen werd gevraagd, gaven de meeste deelnemers aan zich te conformeren aan de docent. De deelnemers hadden een voorkeur voor assessment procedures die diepe verwerking testten. Negatieve ervaringen werden voornamelijk gerapporteerd waar assessment bestond uit meerkeuzevragen. De deelnemers geven aan dat meerkeuzevragen in toetsing niet de standaard zou moeten zijn. De deelnemers rapporteerden positieve ervaringen met klasgenoten die relevante werkervaring hadden. Ze rapporteerden negatieve ervaringen waar klasgenoten bij samenwerkend leren minder gemotiveerd waren dan zijzelf om een goed resultaat te behalen. Oplossingen omvatten: het conformeren aan de standaard van klasgenoten en het bewust selecteren van klasgenoten om mee samen te werken. Conclusie De ervaringen van hoogbegaafde volwassen lerenden zouden begrepen kunnen worden door naar de volgende vier externe aspecten van leren te kijken: content, docenten, assessment procedures en klasgenoten, in combinatie met de volgende drie interne aspecten van leren: zelfgerapporteerde voorkeursleerstijl, zelfbepaling en interne kwaliteitsstandaard. Het wordt aanbevolen om individuele verschillen in acht te nemen bij het ontwerpen van instructie. Summatieve assessment zou gericht moeten zijn op diepe verwerking, en de werkervaringen van volwassen studenten zouden in het onderwijs aangewend moeten worden. Tenslotte wordt aangeraden om flexibel om te gaan met samenwerkend leren.
Description: Oosterveen, S. (2013). Ervaringen van Hoogbegaafde Volwassenen die weer Toetreden tot het Onderwijs: een Kwalitatieve Verkenning. September, 19, 2013, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5131
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWSOosterveen-19092013.pdf141.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.