Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5134
Title: De Relatie tussen Werkeisen, Energiebronnen, Coping en Gezondheid bij Verzuim- en WIA-specialisten
Other Titles: The Relationship between Work Demands, Job Resources, Coping and Health of Health related Absence Insurance Specialists
Authors: Verhage, Annelies
Keywords: JD-R model
verzuim- en WIA-specialisten
werkeisen
energiebronnen
probleemgerichte coping
positieve emotiegerichte coping
emotionele uitputting
Issue Date: 17-Oct-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Binnen het uitputtingsproces voorspelt het Job Demands-Resources (JD-R) Model dat werkeisen en een gebrek aan energiebronnen een bedreiging vormen voor de gezondheid. Sinds enkele jaren is er steeds meer interesse voor onderzoek naar persoonlijke hulpbronnen binnen dit model. Deze studie richt zich op de uitbreiding van het JD-R Model door de modererende rol van coping als persoonlijke hulpbron aan het model toe te voegen. Onderzocht is of probleemgerichte en positieve emotiegerichte coping het effect van werkeisen (emotionele eisen, werkdruk en rolambiguïteit) op emotionele uitputting kunnen bufferen bij verzuim- en WIA-specialisten tussen de 23 en 63 jaar (N = 199). Daarnaast is nagegaan of deze vormen van coping een modererend effect hebben op de relatie tussen energiebronnen (sociale steun van collega’s en leiding, leermogelijkheden en autonomie) en emotionele uitputting. Om meer kennis over werkplekleren in onze kennissamenleving te vergaren, is tevens het buffereffect van leermogelijkheden op de relatie tussen werkeisen en emotionele uitputting onderzocht. De specialisten hebben vragenlijsten over werkeisen, energiebronnen, coping en emotionele uitputting ingevuld. De hypothesen zijn getoetst met de hiërarchische multiple regressieanalyse. Uit de resultaten blijkt dat werkeisen en een gebrek aan energiebronnen de belangrijkste voorspellers zijn van emotionele uitputting. Er is een positief verband tussen werkeisen en emotionele uitputting gevonden. Naarmate er minder leermogelijkheden zijn, is deze relatie sterker voor wat betreft emotionele eisen. Alleen de steun van collega’s en positieve emotionele coping hebben een negatieve relatie met emotionele uitputting. Een toename van de autonomie leidt alleen tot minder emotionele uitputting bij probleemgerichte coping, vooral bij specialisten die hoger scoren op deze copingstijl. Hiermee heeft deze studie leermogelijkheden en coping als beschermende factoren van negatieve werkinvloeden op de gezondheid slechts deels aangetoond. Mogelijkheden voor verder onderzoek en beperkingen van dit onderzoek worden besproken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5134
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Verhage_2013.pdf11.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.