Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5153
Title: De Invloed van Persoonlijkheidskenmerken op malingering bij Adolescenten
Other Titles: The influence of Personality Traits on Malingering in Adolescents
Authors: Mulder, Emmy de
Keywords: malingering
adolescence
impulsivity
sensation seeking
recalcitrance
SIMS
Issue Date: 24-Oct-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Malingering is het voorwenden van ziek zijn of het overdrijven van klachten met het doel hier voordeel uit te halen. Uit de literatuur blijkt dat volwassenen dergelijk gedrag onder andere vertonen in de hoop een juridische straf te ontlopen. In dit onderzoek werd nagegaan of malingering ook voorkomt bij adolescenten met gedragsproblemen die in een gesloten inrichting verblijven. Er werd onderzocht of de persoonlijkheidskenmerken impulsiviteit, spanningsbehoefte, recalcitrantie en volharding voorspellers zijn van malingering. Bij 59 jongeren werden de 15 Figures of Rey, de Structured Inventory for Malingered Symptomatology (SIMS), de Minnesota Multiphasic Personality Inventory-A (MMPI-A, 2000) en de Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (NPV-J) afgenomen. De resultaten van de meervoudige hiërarchische regressie analyse lieten zien dat impulsiviteit en recalcitrantie malingering voorspelden. Er werd geen voorspellende waarde gevonden voor de factoren spanningsbehoefte en volharding met betrekking tot malingering. Daarnaast bleek dat de controle variabelen etniciteit en IQ malingering voorspelden: allochtone jongeren en jongeren met een lager IQ vertoonden meer malingering. Hulpverleners zullen alert moeten zijn op malingering bij die jongeren die erg impulsief en recalcitrant zijn. Extra aandacht verdient het ontkennen van psychiatrische problemen, terwijl die er in werkelijkheid wel zijn. Door jongeren binnen de jeugdzorg programma’s te bieden om minder impulsief te handelen of minder recalcitrant te zijn, kan verdere escalatie van gedragsproblemen voorkomen worden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5153
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Mulder_de_2013.pdf34.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.