Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5278
Title: Doelgericht werken aan gecijferdheid. De effectiviteit van de Werkmap Gecijferd bewustzijn bij de ontwikkeling van de voorbereidende rekenvaardigheid van kleuters
Authors: Huizenga - van den Brink, Marian
Keywords: number sense
numeracy
number skills
early mathematical competences
onderwijswetenschappen
Issue Date: 17-Dec-2013
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Internationaal vergelijkend onderzoek toont dat Nederland steeds verder wegzakt uit de top van de landen met de beste rekenresultaten. Daarom wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaken en worden initiatieven ondernomen, om de toppositie te heroveren. Een van de bevindingen was, dat de voorbereidende rekenvaardigheid van kleuters moet worden verbeterd. De Werkmap Gecijferd bewustzijn werd ontwikkeld met het doel de voorbereidende rekenvaardigheid van kleuters te verbeteren. De lessen in Werkmap Gecijferd bewustzijn steunen op 3 belangrijke pijlers, namelijk verbetering van: getalbegrip, redeneervaardigheden en rekenwoordenschat. Doel van dit onderzoek was na te gaan of de lessen uit Werkmap Gecijferd bewustzijn leidden tot een verbetering in de voorbereidende rekenvaardigheid van kleuters. Een quasi-experiment werd uitgevoerd met 40 leerlingen uit groep 1 en 2 verdeeld over twee basisscholen in een kleine provinciestad. De leerlingen (N=20) van de ene school vormden de experimentele groep. Zij kregen gedurende 24 weken les uit de Werkmap Gecijferd bewustzijn. De leerlingen (N=20) van de andere school vormden de controlegroep. Zij kregen in dezelfde periode les volgens het reguliere rekenprogramma van de school. De kennis en vaardigheden van het getalbegrip werden getoetst middels de Utrechtse Getalbegrip Toets-Revised. Redeneervaardigheden en rekenwoordenschat werden beide getoetst met een speciaal voor dit doel en voor deze leeftijdsgroep ontwikkelde toets. Voor de redeneertoets werden acht soorten redeneervragen onderscheiden. Voor iedere soort werden drie vragen opgesteld. Als basis voor de vragen van zeven redeneervaardigheden werd het spel ‘muizenrace’ uit de toets ‘Als kleuters leren tellen’ gebruikt. Voor het onderzoek naar de achtste redeneervaardigheid, de chronologische ordeningsvaardigheden, werd een lottospel gebruikt. Tot slot werd de rekenwoordenschat getoetst. Met behulp van wereldspelmateriaal werden verschillende situaties uitgebeeld. Alle handelingen met het materiaal werden verwoord in onvolledige zinnen. Er werd aan de kinderen gevraagd de zinnen af te maken. Door gebruik te maken van tegenstellingen werden de kinderen uitgedaagd de bedoelde woorden te zeggen. Voor het selecteren van woorden voor deze toets werd de Werkmap Gecijferd bewustzijn gebruikt. Gemiddeld hebben alle leerlingen op alle drie de onderdelen van het onderzoek vooruitgang geboekt. De effectiviteit van Werkmap Gecijferd bewustzijn kon echter in dit onderzoek niet worden aangetoond. Er waren geen interactie-effecten. Alleen uitkomsten op het onderdeel getalbegrip gaven een indicatie dat de leerlingen uit de experimentele conditie meer vooruit waren gegaan dan de leerlingen uit de controle conditie. Dit betekent dat de vooruitgang van de leerlingen uit experimentele conditie niet met zekerheid kan worden toegeschreven aan de lessen uit de Werkmap Gecijferd bewustzijn.
Description: Huizenga-van den Brink, M. (2013). Doelgericht werken aan gecijferdheid. De effectiviteit van de Werkmap Gecijferd bewustzijn bij de ontwikkeling van de voorbereidende rekenvaardigheid van kleuters. December, 17, 2013, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5278
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMHuizenga-vandenBrink-17122013.pdf857.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.