Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5279
Title: Werkplekleersituaties en Condities voor de Ontwikkeling tot Businessunit controller: Een Kwalitatieve Verkenning
Authors: Kuiper, Jennifer
Keywords: Werkplekleren
Controller
Kwalitatief onderzoek
Onderwijswetenschappen
Issue Date: 3-Dec-2013
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond: Door ongekend snelle verandering van werk wordt de werkplek in steeds grotere mate gezien als een belangrijke en interessante context waarbinnen leren plaatsvindt. Wijziging van de rol, twijfels over prestaties van de Businessunit (BU-) Controller en het gebrek aan empirisch bewijs over het leren op de werkplek van BU-Controllers hebben geleidt tot dit onderzoek om leren op de werkplek van BU-Controllers werkzaam bij een Nederlandse Corporate te verkennen. Doel: Het doel van het onderzoek is het blootleggen van werkplekleersituaties en –condities die belangrijk zijn geweest in de ontwikkeling tot BU-Controller, vanuit het perspectief van de betrokken BU-Controller in de context van hun dagelijkse professionele praktijk om hiermee kennis over werkplekleren van toekomstig BU-controllers te verbeteren en de mogelijkheden om leren op de werkplek van BU-Controllers te vergroten. Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp en meetinstrumenten: Deelnemers waren sBU-controllers (n=4) werkzaam voor een Nederlandse Corporate. Om de onderzoekvragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van een exploratieve multiple casestudie. Werkplekleersituaties en –condities werden met behulp van een tijdslijninstrument blootgelegd. Resultaten: Het onderzoek heeft 16 werkplekleersituaties blootgelegd die volgens de deelnemers belangrijk zijn geweest voor hun ontwikkeling tot (s)BU-Controller in de context van hun dagelijkse professionele praktijk. Naast uitdagende taken speelt sociale interactie buiten de financiële functie een belangrijke rol bij het leren op de werkplek. Daarnaast vervult de manager een cruciale rol in het creëren van condities die het leren van deze situaties bevorderen. Conclusie: De 16 blootgelegde werkplekleersituaties vergroten de kennis om werkplekleren en de mogelijkheden om leren op de werkplek van toekomstig BU-Controllers te vergroten. De in dit onderzoek blootgelegde werkplekleersituaties zijn contingenties van de context, condities en het individu en zijn niet te beschouwen als set van afzonderlijke situaties of ideaaltypen.
Description: Kuiper, J. (2013). Werkplekleersituaties en Condities voor de Ontwikkeling tot Businessunit controller: Een Kwalitatieve Verkenning. December, 3, 2013, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5279
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWJKuiper-03122013.pdf131.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.