Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5319
Title: Mobiele Augmented Reality Spellen: Een Brug Tussen Theorie en Praktijk?
Authors: Wesseling, Linda
Keywords: ARLearn
Augmented Reality
Mobiel leren
Gesitueerd leren
onderwijswetenschappen
Issue Date: 24-Jan-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit ontwerpgerichte onderzoek wordt een oplossing uitgewerkt om anatomie/pathologie-lessen te contextualiseren voor eerstejaars MBO studenten van de opleidingen Helpende Zorg & Welzijn (niveau 2), Verzorgende IG (niveau 3) en Verpleegkunde (niveau 4). De huidige lessen sluiten niet aan bij de leefwereld van studenten en stimuleren niet tot het leggen van verbanden tussen theorie en patiëntenzorg. Met behulp van ARLearn, een softwareprogramma voor toepassing van Augmented Reality, zijn drie spellen ontwikkeld, waarbij met digitale hulpmiddelen opdrachten gemaakt en uitgevoerd kunnen worden voor speurtochten en serious games in een werkelijke context. Het doel van dit onderzoek was om met behulp van gecontextualiseerde leeractiviteiten, door docenten uitgewerkt met ARLearn, de aansluiting te verbeteren tussen theoretische kennis van eerstejaars MBO studenten over anatomie/pathologie enerzijds, en de patiëntenzorg anderzijds. Het onderzoek geeft inzicht in ontwerpeisen, gebruikerseisen, werking en implementatie van spellen voor anatomie/pathologielessen. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in hoeverre het betrekken van docenten bij het ontwikkelproces bijdraagt aan hun ICT-competentieontwikkeling. Onderzocht is ook of de verwachte voordelen van contextualiseren: grotere motivatie voor het vak, beter verband leggen tussen theorie en praktijk, en groter zelfsturend vermogen, zich in vergelijking met de huidige lessen meer manifesteren. Aan de hand van de Incremental Prototyping Methode (Larman & Basili, 2003) werden samen met docenten drie ARLearn spellen voor lessen anatomie/pathologie ontworpen. Deelnemers aan het onderzoek waren studenten van bovengenoemde opleidingen. De studenten zijn over het gebruik van een spel bevraagd via System Usability Scores (Brooke, 1996). Via individuele semigestructureerde interviews bij studenten en docenten zijn de drie verwachte voordelen van contextualiseren onderzocht. Voor en na afloop van het onderzoek hebben de docenten hun ICT-competenties in kaart gebracht door TPACK-NL vragenlijsten in te vullen (Fisser & Voogt, 2008). Dit onderzoek heeft als resultaat drie ARLearn spellen voor lessen anatomie/pathologie, die ontworpen en in de praktijk getest en bijgesteld zijn middels de incremental prototyping methode. Ook is een lijst met ontwerpeisen voor ARLearn spellen, op basis van de literatuur opgesteld. Deze ontwerpeisen zijn getoetst aan de praktijk voor het vak anatomie/pathologie en daar werkbaar bevonden. Spellen moeten aan alle ontwerpeisen voldoen om de bedoelde contextualisering te realiseren. Uit de interviews met studenten en docenten kan geconcludeerd worden dat de meeste studenten al gemotiveerd waren voor het vak. De motivatie gaat omhoog doordat studenten de lessen met een spel erbij leuker/ interessanter vinden en ze ook zelf actiever zijn. Ongemotiveerde studenten worden niet gemotiveerd door een spel. Ook blijkt dat studenten inderdaad in vergelijking met de “normale” lessen, beter verband leggen tussen theorie en beroepspraktijk. De studenten kunnen een ARLearn spel zelfstandig spelen waarbij ze verschillende problemen oplossen; een hogere mate van zelfsturing dan bij “normale” lessen. De TPACK zelfbeoordelingen van de docenten laten zien dat docenten na afloop van het onderzoek hun kennis met betrekking tot ICT, didactiek en vakinhoud beter kunnen integreren voor hun lessen, maar minder vertrouwen hebben in de eigen ICT competenties. Het is aan te bevelen om gecontextualiseerde spellen in te zetten bij de lessen anatomie/pathologie. De lijst met ontwerpeisen is hierbij een goed hulpmiddel.
Description: Wesseling, L. (2014). Mobiele Augmented Reality Spellen: Een Brug Tussen Theorie en Praktijk? Januari, 24, 2014, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/5319
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWLWesseling-24012014.pdf755.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.