Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5363
Title: Verbetert Team Situation Awareness door stimulering van teamleren? Een interventiestudie onder brugteams van de Koninklijke Marine
Authors: Heijligers, MMH
Keywords: briefing
communicatie
gemeenschappelijk mentaal model
sitreps
situation awareness
teams
teamkennis
teamleergedrag
teamprestatie
team situation
awareness
Issue Date: 11-Mar-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Abstract Verbetert Team Situation Awareness door stimulering van teamleren? Een interventiestudie onder brugteams van de Koninklijke Marine M.M.H. Heijligers 838065747 Dit onderzoek heeft betrekking op teams, zoals die op de brug van fregatten van de Koninklijke Marine functioneren. Het brugteam wordt door de Officier van de Wacht (OvdW) ingezet en aangestuurd om de hiaten in zijn situation awareness (SA) te dichten, op basis waarvan deze zijn besluiten neemt. Door de huidige werkwijze wordt niet volledig gebruik gemaakt van de capaciteiten die binnen het team aanwezig zijn. Omdat het functioneren van deze teams cruciaal is voor het succesvol voltooien van een missie, is het van belang die aspecten te onderzoeken die invloed hebben op het teamfunctioneren op de brug. In deze studie, die is gebaseerd op eerder onderzoek naar teamleren en het gemeenschappelijk mentaal model, is de beredenering opgebouwd dat teamleerprocessen een bijdrage kunnen leveren aan het opbouwen van ‘team situation awareness’ (TSA). Dit TSA omvat de totale contextuele kennis van de huidige situatie in het team, inclusief die van de OvdW, de kennis van teamleden van elkaars doelen en hun huidige en toekomstige activiteiten en intenties. Dit rapport heeft als doel inzicht te krijgen of TSA kan worden verbeterd door teamleergedrag te stimuleren. Door teamleden te stimuleren regelmatig in sitreps te reflecteren over eenieders situatierepresentatie, wordt verwacht dat het individuele SA (ISA) van de teamleden in tijd toeneemt. Een van de mogelijkheden om in de praktijk TSA te ontwikkelen met reflectie is het situatierapport (sitrep). Dit zijn tussentijdse briefings waarin teamleden op geplande momenten tijdens scenario’s individueel hun SA, van de omringende scheepvaart en het eigen schip, op een plotvel moeten tekenen. Vervolgens vergelijkt het team deze plotvellen met elkaar in een teambijeenkomst waarin de verschillen worden bediscussieerd om te komen tot een gemeenschappelijke betekenis. Daarna wordt deze gemeenschappelijke betekenis door de OvdW naar de toekomst geprojecteerd op basis waarvan hij vervolgacties neemt. Deze stappen komen overeen met teamleergedragingen in de reflectiefase van de leercyclus. Door alle teamleden te betrekken in de beoordeling van de situatie is de verwachting dat het SA binnen het team, en daarmee dat van de OvdW, beter behouden blijft of zelfs wordt verbeterd. De scheepvaarttaak werd uitgevoerd op de ‘Full Mission Bridge Simulator’ van het Koninklijk Instituut voor de Marine door teams van 3 of 4 personen. De teams bestonden uit een officier van de wacht, een positiebepaler, een uitkijk en een roerganger. In het team met 3 personen werden de taken van uitkijk en roerganger gecombineerd. Er werd een hiërarchisch onderscheid gemaakt tussen de leden van de teams, maar tijdens de interventie stonden de teamleden als gelijken naast elkaar om het huidige plaatje op te bouwen. In een experiment is gemanipuleerd door het teamleergedrag van teams wel of niet te stimuleren door 'sitreps met situation awareness-aspecten’. De resultaten laten zien dat op het niveau van het ISA de gemiddelde score per teamlid in de controleconditie hoger was dan in de experimentele conditie. Op teamniveau werd in de experimentele conditie niet meer TSA opgebouwd dan in de controleconditie. Ook in het gedeelde SA ten opzichte van het maximaal haalbare SA kwam geen verschil naar voren tussen de experimentele conditie en de controleconditie. In dit onderzoek is niet aangetoond dat TSA kan worden verbeterd door een interventie gebaseerd op teamleergedrag. De gebruikte teamleerinterventie is geen effectieve methode gebleken om SA te verbeteren. Ondanks dat in beide condities een groot aandeel SA werd gedeeld, heeft stimulering met een interventie op teamleergedrag er niet toe geleid dat het ISA in de experimentele conditie verbeterde. Hierdoor werd ook niet meer TSA opgebouwd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5363
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heijligers scriptie.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.