Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5369
Title: De invloed van leiderschap & vertrouwen op kennisdeling
Authors: Turksma, M
Issue Date: 1-Apr-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Samenvatting In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de afzonderlijke variabelen transformationeel leiderschap, vertrouwen en kennisdeling. Hoewel er echter onvoldoende empirisch bewijs is voor de relatie tussen bovengenoemde variabelen, bestaat de assumptie op basis van eerder onderzoek, dat transformationeel leiderschap leidt tot kennisdeling in teams met vertrouwen als mediërende variabele. Uit de bestaande literatuur blijkt dat kennisdeling het concurrentievoordeel vergroot en essentieel is voor de strategie en levensvatbaarheid van organisaties. Daarnaast is uit eerder wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat teamprestaties en teameffectiviteit worden vergroot door kennis met elkaar te delen. Vanwege het grote belang van kennisdeling is het belangrijk om inzicht te krijgen in de vorming van kennisdeling in teams. In dit onderzoek is er specifiek naar twee variabelen gekeken die van invloed kunnen zijn op de mate van kennisdeling in teams, namelijk transformationeel leiderschap en vertrouwen. De probleemstelling van het onderzoek luidt: Wat is de invloed van transformationeel leiderschap op de mate van kennisdeling in teams en wat is de rol van vertrouwen in dit proces? Daarbij wordt er in dit onderzoek een onderscheid gemaakt tussen vertrouwen in de teamleider en vertrouwen in de teamleden. Er is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd, waarbij vragenlijsten eenmalig zijn uitgezet onder medewerkers die werkzaam zijn binnen de Koninklijke Marechaussee (KMar). Dit is gedaan middels een clustersteekproef. Alleen teams met een respons van 25% of hoger zijn in het onderzoek opgenomen. Dit betrof 29 teams met in totaal 175 respondenten. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat transformationeel leiderschap geen invloed heeft op de mate van kennisdeling binnen teams. Ook niet met vertrouwen als mediërende variabele. Uit de resultaten blijkt wel dat hoe meer componenten van transformationeel leiderschap worden getoond, hoe hoger het vertrouwen in de teamleider. Daarnaast is gebleken dat hoe hoger het vertrouwen in de teamleden, hoe meer kennis er wordt gedeeld in het team. Opvallend is dat er geen sprake is van mediatie door de variabele vertrouwen, maar dat het model als geheel wel significant is. Dit komt omdat beide dimensies van vertrouwen tegelijkertijd zijn ingevoerd in het model en de dimensies voor elkaar corrigeren. Op basis van deze resultaten zijn een tweetal aanbevelingen geformuleerd. De eerste aanbeveling is gericht op het bevorderen van het vertrouwen in de teamleider door componenten van transformationeel leiderschap toe te passen. De tweede aanbeveling is gericht op het bevorderen van kennisdeling in teams door het vertrouwen in de teamleden te stimuleren. Abstract In recent years there has been much research into the individual variables transformational leadership, trust and knowledge sharing. Although there is insufficient empirical evidence for the relationship between these variables, the assumption exists on the basis of previous research, that transformational leadership leads to knowledge sharing in teams with trust as a mediation variable. Recent studies and literature shows that knowledge sharing increases the competitive advantage and is essential for the strategy and viability of organizations. In addition, it has been shown in previous research that team performance and team effectiveness is being enhanced by sharing knowledge with each other. Because of the importance of knowledge sharing it is important to understand the formation of knowledge sharing in teams. This research paper has specifically focused on two types of variables that may influence the formation of knowledge sharing in teams, namely transformational leadership and trust. The question of this research paper that follows is: what is the impact of transformational leadership on the level of knowledge sharing in teams and what is the role of trust in this relationship? In this study a distinction has been made between trust in the teamleader and trust between the team members. There is a quantitative survey conducted with questionnaires sent to employees working at the Royal Marechaussee. A cluster sample was used during this research. Only teams with a response of 25% or higher are included in this study. This involved 29 teams with a total of 175 respondents. The results of this study show that transformational leadership has no affect on the degree of knowledge sharing in teams. Even with trust as a mediating variable. On the contrary, the results of this study show that the more components of transformational leadership are shown, the higher the trust in the teamleader will be. It was also found that the higher the trust between team members, the more knowledge is being shared in the team. Interesting is that the model as a whole is significant, but that there is no mediation by the variable trust. This is because both dimensions of trust are entered into the model simultaneously and they correct for each other. Based on these results, two recommendations have been made. The first recommendation is aimed at promoting trust in the teamleader by applying components of transformational leadership. The second recommendation is aimed at promoting knowledge sharing in teams by stimulating trust between team members.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5369
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Turksma scriptie definitief.pdf467.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.