Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5371
Title: IT projectvoorstellen toetsen op bijdrage aan Business-IT Alignment Het ontwerp van een referentiemodel om IT projectvoorstellen te kunnen toetsen op bijdrage aan Business - IT Alignment, op basis van vergelijkbare eenheden.
Authors: Vente, M
Keywords: Business-IT Alignment
Project portfoliomanagement
Informatiemanagement
Architectuur
Referentiemode
Raamwerk
Issue Date: 14-Nov-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Samenvatting Gezien het vaak benadrukte belang van Business-IT alignment en het gebleken gebrek aan een algemeen geaccepteerde aanpak om de bijdrage van IT projecten aan de Business-IT alignment te toetsen op basis van vergelijkbare eenheden, is hiertoe in dit onderzoek een referentiemodel ontworpen. Om te komen tot een dergelijk referentiemodel, zijn de volgende doelstellingen gedefinieerd: 1. Op basis van literatuurstudie een referentiemodel ontwerpen om, op basis van vergelijkbare eenheden, de bijdrage van IT projecten aan de Business-IT alignment te kunnen toetsen. 2. Toetsen of het ontworpen referentiemodel volgens ervaringsdeskundigen bruikbaar is in de praktijk. Binnen het empirische onderzoek is, met gebruik van semigestructureerd interviews van drie ervaringsdeskundigen, getoetst of het ontworpen referentiemodel bruikbaar zal zijn in de praktijk. Hiertoe is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd. Als de vragen per onderwerp van het referentiemodel zijn ingevuld, geeft dit dan voldoende inzicht in de bijdrage van IT projecten aan BITa, om keuzes te maken om IT projecten wel of niet uit te voeren? Om deze empirische onderzoeksvraag te beantwoorden, zijn de onderstaande deelvragen beantwoord: 1. Zijn de vragen in het opgestelde referentiemodel te begrijpen? 2. Zijn de vragen in het opgestelde referentiemodel relevant? 3. Zijn de vragen in het opgestelde referentiemodel te beantwoorden? Vervolgens is nog per onderwerp in het referentiemodel de volgende deelvraag beantwoord. 4. Als de vragen van het referentiemodel zijn ingevuld, biedt dit dan voldoende inzicht om per onderwerp van het referentiemodel, een oordeel te vellen over de bijdrage van het project aan BITa? Op basis van beschouwende analyse van de resultaten zijn de volgende antwoorden op de onderzoeksvragen geformuleerd: 1. Ja, de vragen in het opgestelde referentiemodel zijn overwegend te begrijpen. 2. Ja, de vragen in het opgestelde referentiemodel zijn overwegend relevant. 3. Ja, de vragen in het opgestelde referentiemodel zijn overwegend te beantwoorden. 4. Als de vragen van het referentiemodel zijn ingevuld, dan biedt dit in de huidige vorm overwegend onvoldoende inzicht om, per onderwerp van het referentiemodel, een oordeel te vellen over de bijdrage van het project aan de BITa. Naar mening van de respondenten zou dit inzicht met enkele aanpassingen op het referentiemodel wel voldoende zijn. Op basis van de antwoorden op de deelvragen is het antwoord op de empirische onderzoeksvraag dus: Als de vragen per onderwerp van het referentiemodel zijn ingevuld, dan geeft dit wel enige inzicht in de bijdrage van IT projecten aan BITa, maar dit inzicht zal in de huidige vorm niet voldoende zijn om keuzes te maken om IT projecten wel of niet uit te voeren. Met enkele aanpassingen op het referentiemodel zou dit inzicht echter wel voldoende kunnen zijn om keuzes te maken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5371
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
scriptie - Michel de Vente.pdf2.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.