Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5386
Title: Effectiviteit Sticordi-maatregelen voor Dyslectische en Dyscalculische Leerlingen op Gendergerelateerde Vakken
Authors: Van den Driessche, Tania
Keywords: Sticordi-maatregelen
Dyslexie
Dyscalculie
Leerlingen
Gendergerelateerde vakken
Issue Date: 11-Jun-2014
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Meisjes behalen lagere cijfers op wiskundevakken en jongens scoren beduidend lager op taalvakken, althans dat is de conclusie uit studies sinds de achttiende eeuw tot nu. De recentste studies tonen aan dat de kloof van de meisjes op wiskunde kleiner wordt ten opzichte van de jongens, maar jongens hebben nog steeds een taalachterstand. Wanneer daar bovenop een meisje wiskundige leerstoornis heeft en een jongen een talige leerstoornis, wordt het bijzonder moeilijk om cijfers te behalen die ge-lijkwaardig zijn aan de cijfers van leerlingen zonder leerstoornis. Daarom moeten scholen in Vlaande-ren kinderen met leerstoornissen verplicht hulpmiddelen aanreiken, de STICORDI-maatregelen een acroniem voor STImuleren, COmpenseren, Relativeren of Remediëren en DIspenseren of DIfferrentië-ren.De vraagstelling van dit onderzoek is of sticordi-maatregelen, in het bijzonder onbeperkte tijd tijdens toetsafnames, effectief zijn. De cijfers op het vak wiskunde van meisjes met en zonder dyscal-culie werden met elkaar vergeleken, alsook de cijfers van jongens met en zonder dyslexie voor het vak Nederlands. Tevens werd door middel van een experiment onderzocht of de sticordi-maatregel 'onbeperkt tijd' effect heeft. De participanten waren 18 meisjes waarvan negen met en negen zonder dyscalculie en 20 jongens waarvan 10 met en 10 zonder dyslexie. Alle deelnemers liepen school op het KA-Ninove in België. Enkel dyscalculische meisjes die het vak wiskunde volgden konden geselecteerd worden alsook dyslectische jongens die het vak Nederlands volgden. De jongens met leerstoornis duidden vervolgens een peer aan die bij hen in de klas zat en van hetzelfde geslacht was. Voor de meisjes werd er ad random een peer aangeduid die in de klas zat van het meisje met dyscalculie.De data van het vooronderzoek werd verkregen via het schoolplatform Smartschool. Voor het experimenteel onderzoek werd gebruik gemaakt van de scores die de jongens behaalden op twee actu-ele teksten: 'Femme de la rue' (Peeters) en 'De gestoorde procedure' (Huyberechts). De spanning die de leerlingen ervaarden tijdens die testen werd gemeten met een verkorte POMS (Profile of Moods Sta-tes) - stemmingsvragenlijst (Mellenberg & Wald). Tenslotte duidden de deelnemers aan of ze een leer- en/of gedragsstoornis hadden, wat van invloed kon zijn op de testresultaten. De verkregen data werd getoetst met behulp van de Kolmogorov-Smirnov test en de Shapiro-Wilk test. Met Spearman rho werd onderzocht of er samenhang bestond tussen spanning in de conditie onbeperkte tijd en beperkte tijd. De resultaten van het vooronderzoek toonden aan dat hulpmiddelen enigszins effectief zijn voor leerlingen met een leerstoornis. Het experimenteel onderzoek bevestigde echter deze bevinding niet. Er werd geen invloed gevonden van de onbeperkte tijd' op de cijfers van leerlingen met toornis. Er is echter wel een klein effect size op te tekenen bij de dyslectische jongens in de conditie onbeperkte tijd.Uit dit onderzoek kan wel voorzichtig geconcludeerd worden dat het geven van hulpmiddelen aan leerlingen met leerstoornissen een positief effect heeft op de toetsresultaten. De effectiviteit van het hulpmiddel 'onbeperkte tijd' is niet bewezen.
Description: Van den Driessche, T.(2014). Effectiviteit Sticordi-maatregelen voor Dyslectische en Dyscalculische Leerlingen op Gendergerelateerde Vakken, mei 2014, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5386
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWTvandenDriessche-11062014.pdf1.83 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons