Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5435
Title: Leiden verschillende waardenpatronen tot samen werken of samenwerken? Een onderzoek naar de invloed van institutional logics op publiek-private samenwerking bij gemeentelijke gebiedsontwikkelingen
Authors: Ramacher, F
Keywords: Publiek-private samenwerking
Gebiedsontwikkelingen
Institutional logics
Concurrerende institutional logics
Issue Date: 20-Mar-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: SAMENVATTING Het onderwerp van dit onderzoek is publiek-private samenwerking bij gemeentelijke gebiedsontwikkelingen. Het doel van dit onderzoek is om in een vergelijkend perspectief de publiek-private samenwerking bij twee gemeentelijke gebiedsontwikkelingen te bekijken. De context waarbinnen het onderzoek plaatsvindt, zijn gemeentelijke gebiedsontwikkelingen die worden gerealiseerd door middel van publiek-private samenwerking. Binnen deze context zal in het onderzoek worden ingegaan op de invloed van concurrerende institutional logics op de samenwerkingsrelatie tussen gemeenten en private ontwikkelaars. De centrale onderzoeksvraag binnen dit onderzoek is als volgt geformuleerd: Wat is de invloed van concurrerende institutional logics op de samenwerkingsrelaties tussen gemeenten en private ontwikkelaars in gemeentelijke gebiedsontwikkelingen? Uit deze centrale vraag zijn de volgende deelvragen af te leiden: 1. Wat is gemeentelijke gebiedsontwikkeling? 2. Welke samenwerkingsvormen zijn bij gemeentelijke gebiedsontwikkelingen te onderscheiden tussen gemeenten en private ontwikkelaars? 3. Wat wordt verstaan onder institutional logics? 4. In hoeverre beïnvloeden institutional logics de interactie? De economische crisis toont aan dat er bij publiek-private samenwerking continu veranderingen aan de orde zijn. In dit kader is het maatschappelijk relevant om te bekijken op welke manier institutional logics de onderlinge verhoudingen en de daaruit voortvloeiende interacties tussen gemeenten en private ontwikkelaars bepalen. De wetenschappelijke relevantie blijkt uit het feit dat er nog nauwelijks onderzoek is gedaan naar (de werking van) institutional logics in publiek-private samenwerking. Gebiedsontwikkeling gaat veelal over een nieuwe invulling van een gebied, waarbij verschillende functies worden gecombineerd en in hun onderlinge samenhang in een samenhangend programma worden gerealiseerd. Een gebiedsontwikkeling wordt dus gekenmerkt door integraliteit. Het bouw- en woonrijp maken van een gebied, alsmede de aan- en verkoop van gronden, wordt in een grondexploitatie gevat. De ontwikkeling van het vastgoed - al dan niet maatschappelijk of door de overheid gefinancierd - wordt in een opstalexploitatie gevat. Gebiedsontwikkeling is dus een combinatie van planontwikkeling en een grond- en opstalexploitatie. Institutional logics verwijzen naar de normen, waarden en overtuigingen die structuur geven aan de cognities van actoren in organisaties en die een collectief inzicht verschaffen in de wijze waarop strategische belangen en beslissingen worden geformuleerd. Op organisatieniveau zijn institutional logics voor de meeste organisationele actoren een gemeenschappelijk leidend besluitvormend principe. Institutional logics zijn gebaseerd op instituties en beïnvloeden het ontstaan van regels en routines in een organisatie. Er kunnen in een organisatie echter concurrerende institutional logics bestaan. Uit onderzoek van Van Gestel en Hillebrand (2011) komt naar voren dat institutional logics voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn. Er is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar (de werking van) institutional logics in publiek-private samenwerking. Saz-Carranza en Longo (2012) tonen aan dat, ondanks de aanwezigheid van concurrerende institutional logics, in publiek-private samenwerkingsverbanden verschillende institutional logics naast elkaar kunnen bestaan. Het is evenwel de vraag of dit voor ieder publiek-privaat samenwerkingsverband een algemeen geldend gegeven is. De context waarbinnen het onderzoek plaatsvindt, zijn gemeentelijke gebiedsontwikkelingen die worden gerealiseerd door middel van publiek-private samenwerking tussen gemeenten en private ontwikkelaars. Door in deze context onderzoek te doen naar de vraag hoe concurrerende institutional logics de samenwerkingsrelatie tussen gemeenten en private ontwikkelaars beïnvloeden, kan het onderzoek wellicht meer duidelijkheid verschaffen in (de werking van) institutional logics in publiek-private samenwerking in het algemeen Dit onderzoek richt zich op specifiek op publiek-private samenwerkingsverbanden bij gemeentelijke gebiedsontwikkelingen in de gemeente Maasgouw, waarbij de volgende twee gebiedsontwikkelingen zijn geselecteerd: 1. Linne Zuidoost; 2. Maasresidence Thorn. Bij de twee onderzochte casus is op een vergelijkbare wijze als is gedaan door Saz-Carranza en Longo (2012) aangetoond dat er ook bij gemeentelijke gebiedsontwikkelingen die worden gerealiseerd door middel van publiek-private samenwerking tussen gemeenten en private ontwikkelaars sprake is van een publiek-private samenwerkingsverband waarin verschillende institutional logics naast elkaar bestaan. In de twee onderzochte casus verschilt de manier waarop partijen omgaan met deze naast elkaar bestaande institutional logics evenwel. In de gebiedsontwikkeling Linne Zuidoost slagen partijen er niet in om de naast elkaar bestaande institutional logics te combineren. Het lijkt er op dat er eerder sprake is van een minder stabiele samenwerking met voortdurende conflicten tussen de concurrerende institutional logics, waarbij op de achtergrond de overheersende institutional logics van partijen nadrukkelijk aanwezig blijven. Om te voorkomen dat de samenwerking stokt, sluiten partijen met regelmaat tijdelijke wapenstilstanden, waarbij vaak een schikking wordt getroffen om te komen tot een oplossing. Dit is eerder vergelijkbaar met de uitkomsten van het onderzoek van Van Gestel en Hillebrand (2011) dan met de uitkomsten van het onderzoek van Saz-Carranza en Longo (2012). In de gebiedsontwikkeling Maasresidence Thorn slagen partijen er wel in om de naast elkaar bestaande institutional logics te combineren. Dit is vergelijkbaar met de uitkomsten van het onderzoek van Saz-Carranza en Longo (2012).
URI: http://hdl.handle.net/1820/5435
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ramacher F scriptie PPS zonder bijlagen dspace.pdf494.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.