Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5436
Title: Een Exploratief Onderzoek naar E-begeleiding bij de Professionalisering van Basisschoolleerkrachten
Authors: Michels van Moergastel, Monica
Keywords: Teach Like a Champion
e-begeleiding
Skype
professionalisering
leerkrachten
Onderwijswetenschappen
Issue Date: 14-Jul-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In 2012 publiceerde de inspectie van het onderwijs in Nederland een rapport aangaande “de kwaliteit en professionalisering van leerkrachten”. In dit rapport wordt scholen geadviseerd om te investeren in professionalisering van leerkrachten gericht op lesgevende vaardigheden. Deze vaardigheden staan centraal in het boek “Teach like a Champion” (Lemov, 2012). De CED-groep heeft op basis van dit boek een trainingstraject ontwikkeld. Dat bestaat uit een aantal studiedagen aangevuld met individuele lesobservaties en nabesprekingen met leerkrachten. Een kostenreductie van deze intensieve begeleiding is mogelijk door een trainingstraject waarbij gebruik wordt gemaakt van e-begeleiding. Daarbij worden “life” lesobservaties vervangen door beeldopnames. Daarnaast wordt voor de nabesprekingen gebruik gemaakt van de video-communicatie-tool “Skype”. Vanuit commercieel oogpunt is een training “Teach Like a Champion” met e-begeleiding aantrekkelijk, mits dit praktisch haalbaar is en als de kwaliteit van het e-begeleidingstraject gelijk is aan die van het face-to-face begeleidingstraject. Derhalve is onderzoek gedaan naar de effecten van e-begeleiding binnen de training “Teach Like a Champion”. Tijdens dit onderzoek is op twee basisscholen het team verdeeld in een groep leerkrachten die e-begeleiding kreeg en een groep die de reguliere begeleiding kreeg. Om de effecten te onderzoeken zijn van alle leerkrachten op 3 momenten opnames gemaakt. Deze 3 lesmomenten zijn beoordeeld door beoordelaars. Het beperkt aantal beschikbare participanten maakte dat de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten onder druk staat. De gespreksduur bij e-begeleiding en face-to-face begeleiding is gemeten door een meting van de begeleidingsgesprekken. Hieruit blijkt de duur van e-begeleidingsgesprekken significant langer te zijn dan bij face-to-face begeleidingsgesprekken. Dit valt te verklaren door de gesprekscategorie “techniek”. Om de waardering van de begeleidingsvormen door leerkrachten te onderzoeken, is bij alle leerkrachten een vragenlijst afgenomen. De leerkrachten beoordelen de begeleidingsgesprekken positief waarbij geen onderscheid gevonden is tussen de begeleidingssoorten. Daarnaast is per school een focusgroepinterview afgenomen bij de leerkrachten die e-begeleiding hadden gekregen. De waardering van e-begeleiding door de leerkrachten is overwegend positief. Wat volgens leerkrachten aandacht behoeft, is het voorzien van ondersteuning bij gebruik van de tools en diensten voor conversie van video opnames en voor het versturen daarvan naar de e-begeleider. Daarnaast werd, door leerkrachten, het belang van (initieel) face-to-face contact met de e-begeleider op bepaalde momenten benadrukt. Binnen het trainingstraject “Teach Like a Champion” met e-begeleiding is sprake van face-to-face contact op de studiedagen. Dit wordt door de leerkrachten die e-begeleiding hebben gekregen als afdoende gepercipieerd en tevens als belangrijke voorwaarde genoemd. De behoefte aan technische ondersteuning is te arrangeren. Een trainingstraject “Teach Like a Champion met e-begeleiding” is daarmee een haalbaar concept.
Description: Michels van Moergastel, M. (2014). Een Exploratief Onderzoek naar E-begeleiding bij de Professionalisering van Basisschoolleerkrachten. Juli, 14, 2014, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5436
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMMichels-14072014.pdf531.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.