Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5494
Title: Toekomstbestendige Docenten: De relatie tussen Persoonlijke Factoren, Teamfactoren en Innovatief Gedrag bij HBO-Docenten
Authors: De Klerk-Jolink, Nicolette
Keywords: Innovatief gedrag
HBO-docenten
Opleidingsniveau
Leeftijd
Persoonlijke empowerment
Combineren werken en leren
Leerdoeloriëntatie
Teamleren
Taakafhankelijkheid
Onderwijswetenschappen
Issue Date: 21-Aug-2014
Publisher: Open universiteit
Abstract: Van hogescholen wordt in de huidige dynamische maatschappij verwacht dat zij bijdragen aan het versterken van de kenniseconomie. Dit betekent dat het werk van docenten continu aan verandering onderhevig is. Om deze reden is het zowel vanuit management als docenten perspectief van belang om aandacht te hebben voor levenslange employability, waarbij docenten over competenties beschikken om duurzaam inzetbaar te blijven. Met name het beschikken over innovatief gedrag om te anticiperen op de steeds veranderende omgeving is belangrijk. Innovatief gedrag wordt beschreven als gedrag dat tot doel heeft om opzettelijk nieuwe en nuttige ideeën, processen, producten of procedures te introduceren binnen de werkomgeving. Zowel het creatieve aspect als de implementatie zijn hierin geïncludeerd. Het is echter onduidelijk welke factoren innovatief gedrag van docenten beïnvloeden. Daarom is het doel van dit onderzoek, het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen persoonlijke factoren en teamfactoren op innovatief gedrag bij hbo-docenten. Er heeft een survey-onderzoek onder docenten (n = 233) van de HZ University of Applied Sciences plaatsgevonden, met een respons van 62 %. De data is verzameld via een gestructureerde vragenlijst, opgebouwd uit schalen van bestaande gevalideerde meetinstrumenten. De totale vragenlijst is opgebouwd uit persoonlijke factoren die zijn opgedeeld in individuele kenmerken en persoonseigenschappen en afgenomen met schalen uit de meetinstrumenten: Big Five personality test, Psychological Empowerment Instrument, Individueel leren en Leerdoeloriëntatie. Daarnaast zijn de teamfactoren die onder te verdelen zijn in teamleren en taakafhankelijkheid bevraagd met de meetinstrumenten Teamleren en Taakafhankelijkheid. Tot slot volgde de meting van Innovatief gedrag. De resultaten wijzen uit dat van de individuele kenmerken alleen het opleidingsniveau (wo-master) aanzet tot innovatief gedrag. Geen relaties zijn gevonden tussen leeftijd, werkervaring en innovatief gedrag, hetgeen betekent dat jongere docenten in deze studie niet innovatiever zijn dan ouderen. Bij de persoonseigenschappen wijzen de resultaten er op dat persoonlijke empowerment, het combineren van werken/leren en leerdoeloriëntatie positief gerelateerd zijn aan innovatief gedrag. Het beschikken over een lage mate van conscientieusheid lijkt van belang voor de uitvoer van innovatieve taken. Bij de teamfactoren kennen zowel intensieve taakafhankelijkheid als teamleren een sterke positieve relatie met de mate van innovatief gedrag. De multipele regressie analyse toont een model waarin leerdoeloriëntatie en teamleren de voorspellers van innovatief gedrag zijn. De conclusie van dit onderzoek is dat er een relatie bestaat tussen individuele kenmerken, (opleidingsniveau) persoonlijke eigenschappen (persoonlijke empowerment, combineren werken en leren, leerdoeloriëntatie met gerichtheid op continue verbeteren), teamfactoren (teamleren, taakafhankelijkheid) en de mate van innovatief gedrag bij hbo-docenten. Hierbij tonen vooral teamleren en in mindere mate, leerdoeloriëntatie zich als voorspellers van innovatief gedrag.
Description: Klerk de-Jolink, N. (2014). Toekomstbestendige Docenten. De Relatie tussen Persoonlijke Factoren, Teamfactoren en Innovatief Gedrag bij HBO-Docenten. Juni, 2014, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/5494
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWNdeKlerk-Jolink-21082014.pdf449.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.