Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5495
Title: Sekseverschillen in Verwerking en Integratie van Tekstuele Informatie en Illustraties
Authors: Van der Scheer, Ria
Keywords: Comprehensive Reading
Sex-Specific Texts
Mental Effort
Eye Tracking
Onderwijswetenschappen
Issue Date: 14-Aug-2014
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Jongens scoren in Nederland al op de basisschool lager op de Cito-begrijpend leestoetsen. Ook in andere landen blijven jongens volgens het PISA-onderzoek achter bij meisjes. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat zij wellicht een voorkeur hebben voor andere teksten en illustraties of anders omgaan met geschreven informatie en afbeeldingen. Zo zouden zij vluchtiger lezen en verschillen van meisjes voor wat betreft aandacht voor tekst en illustraties. Wanneer jongens aansprekende teksten, vol avontuur en actie, krijgen aangereikt, zou dat mogelijk een positieve invloed op het resultaat kunnen hebben en ervaren zij een minder grote mentale inspanning. De bedoeling van dit onderzoek is om suggesties te doen teneinde de begrijpend leesprestaties van jongens te verbeteren, mogelijk door een voorstel voor andere leesteksten. Middels oogbewegingsonderzoek (Rayner, 1998) worden verschillen in tekstverwerking bij jongens en meisjes geregistreerd. Het apparaat geeft aan op welke informatie de lezer zich richt en of de aandacht van jongens en meisjes uitgaat naar tekst of illustratie. Vervolgens werd onderzocht of jongens beter scoorden wanneer zij meer sekse-specifieke teksten kregen aangereikt. Ook werd naar de mentale inspanning van de leerlingen gevraagd: Zorgden sekse-specifieke teksten voor een minder grote mentale belasting? Deelnemers aan dit onderzoek waren 55 leerlingen uit de middenbouw van het basisonderwijs, de leerjaren 5 en 6: 29 meisjes en 26 jongens. Allen van Nederlandse afkomst en met hoogopgeleide ouders. De onderzoeksgroep is niet ad-random gekozen maar zijn leerlingen van de school waar onderzoeker werkzaam is. De leerlingen kregen op de computer vier teksten te lezen en na iedere tekst twee meerkeuzevragen met drie items. De eerste twee teksten waren jongens-specifiek (Vreugdenhil, 2009); de andere twee teksten zouden meer de voorkeur van meisjes kunnen hebben. De mentale inspanning werd gemeten aan de hand van een 9-items schaal (Paas, 1992). De oogbewegingen werden geregistreerd met een Tobii 1750 eyetracking systeem. Met een Factorial MANOVA werden de bevindingen geanalyseerd. Uit dit onderzoek bleek dat jongens en meisjes niet verschilden in hun aandacht voor tekst en illustraties. Zowel jongens als meisjes richtten zich vooral op de tekst en minder op de illustratie. Wel hadden jongens meer belangstelling voor een illustratie bij een jongens-specifieke tekst. De sekse-specifieke teksten waren niet van invloed op het resultaat. Jongens en meisjes scoorden vergelijkbaar voor wat betreft het beantwoorden van de vragen. De mentale inspanning daarentegen werd door de jongens als significant zwaarder ervaren dan meisjes. Zowel bij het lezen van de teksten, als bij het beantwoorden van de vragen ervoeren jongens een zwaardere belasting dan meisjes. Wel bleek door het inzetten van de controle-variabelen `groep` en `technisch leesniveau` dat met name de laatste variabel significant van invloed was op de mentale inspanning: Een lager leesniveau betekende een grotere mentale inspanning.
Description: Scheer, van der R. (2014). Sekseverschillen in Verwerking en Integratie van Tekstuele Informatie en Illustraties en de Invloed van Aansprekende, Sekse-Specifieke Teksten bij Begrijpend Leren Juli, 2014, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5495
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWRvanderScheer-14082014.pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.