Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5499
Title: Belangrijke kenmerken van de huidige Muziektheaterperformer inventarisatie visie stakeholders Muziektheater
Authors: Thomassen, Eefje
Keywords: Muziektheaterperformer
Muziektheater
Kenmerken
Genereren
Waarderen
Clusteren
Onderwijswetenschappen
Issue Date: 21-Aug-2014
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Het werkveld van de opleiding Muziektheater is dynamisch en veranderlijk, hetgeen de aansluiting van het curriculum met het arbeidsveld bemoeilijkt. Een voorstudie toont aan dat er vanuit de opleiding behoefte is aan meer inzicht in het huidige werkveld. Dit onderzoek richt zich hierop aan de hand van de volgende centrale onderzoeksvraag: “Welke kenmerken van de muziektheaterperformer zijn volgens de stakeholders relevant voor beroepsspecifieke situaties op dit moment en in de nabije toekomst?” Experts uit het werkveld, alumni en onderwijsmedewerkers vormen drie groepen stakeholders. Aan hen is gevraagd wat zij belangrijke kenmerken, eigenschappen en vaardigheden (samengevat onder de noemer ‘kenmerken’) van de huidige muziektheaterperformer vonden, in welke situaties zij deze belangrijk vonden en of ze verwachtten dat het belang de komende jaren toe of af zou nemen of gelijk zou blijven. Dit is in een aantal opeenvolgende stappen geïnventariseerd, waarbij de systematiek van Kane en Trochim (2007) sturend is geweest. Studie 1 richt zich op de deelvragen 1) Welke kenmerken van de huidige muziektheaterperformer vinden stakeholders uit het werkveld en de onderwijscontext belangrijk?; 2) Hoe belangrijk vinden de stakeholders deze afzonderlijke kenmerken? en 3) Kunnen we in deze kenmerken samenhangende clusters herkennen? Deze exercitie legt de focus op de overeenstemming tussen de stakeholders. Het is echter maar de vraag of stakeholders hetzelfde denken over gewenste eigenschappen, nu en in de nabije toekomst. Daarom richt studie 2 zich op deelvraag: 4) Verschilt de beroepspraktijk van de onderwijscontext in het belang dat ze toekennen aan de clusters? en studie 3 op de deelvragen 5) Welke clusters zijn belangrijk voor beroepsspecifieke situaties? en 6) Welke clusters zijn daarbij voor de komende drie tot vijf jaar van belang? Professionele eigenschappen, samenwerken, all-round performer, all-round zanger, kritisch bewustzijn van de markt, eigenheid, marketingvaardigheden, acteurskwaliteiten, eigen experimenterende houding t.o.v. muziektheater, breed inzetbaar, werkgelegenheid creëren en docerende vaardigheden vormen samengevat twaalf groepen kenmerken die belangrijk worden gevonden. Het werkveld laat daarbij in hun waarderingen grotere verdeeldheid zien dan de onderwijscontext. Alumni vinden een eigen experimenterende houding t.o.v. muziektheater veel minder belangrijk dan studenten. Alumni vinden dat ze vooral opgeleid zijn richting musical, hetgeen anders is dan experts en de onderwijscontext die dit lager inschatten. In de komende drie tot vijf jaar wordt verwacht dat de muziektheaterperfomer vaker zal gaan lesgeven, coachen, ondernemen en minder vaak werk zal hebben als uitvoerend muziektheaterperformer. Het werkveld ziet dit pessimistischer in dan de onderwijsmedewerkers. Professionele eigenschappen en samenwerken worden in de beroepsspecifieke situaties het belangrijkst gevonden
Description: Thomassen, E. (2014). Belangrijke kenmerken van de huidige Muziektheaterperformer. inventarisatie visie stakeholders Muziektheater Augustus, 21, 2014, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/5499
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWEThomassen-21082014.pdf381.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.