Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5638
Title: Geef docenten de ruimte! Een onderzoek naar de invloed van gespreid leiderschap op professionele ruimte van docenten in het middelbaar beroepsonderwijs
Authors: Van Wijngaarden-Venema, Anita
Keywords: professionalisering mbo
professionele ruimte
gespreid leiderschap
Open Universiteit
Issue Date: 18-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Professionalisering van het onderwijs is een actueel onderwerp omdat het Nederlandse onderwijs de laatste jaren te maken heeft met problemen zoals teruglopende prestaties van leerlingen en weinig uitblinkende leerlingen (Nota werken in het onderwijs, 2012). Professionele ruimte blijkt een belangrijke voorwaarde voor professionalisering (Onderwijsinspectie, 2013). Gespreid leiderschap (Spillane,2006) kan deze professionele ruimte voor professionalisering positief beïnvloeden (Hulsbos et al. 2012). Het doel van dit onderzoek is om aan de hand van drie good practices te verkennen hoe professionele ruimte wordt ervaren en welke leiderschapsmodellen (MacBeath, 2005) hieraan ten grondslag liggen. Vervolgens is het de bedoeling dat er naar aanleiding van de bevindingen uit dit onderzoek een aantal factoren kunnen worden benoemd die gespreid leiderschap en professionele ruimte voor professionalisering positief kunnen beïnvloeden.In dit onderzoek participeerden 39 docenten en managers, verdeeld over twee teams van het Deltion College en één team van het Arcus College. De onderzoeksgroep bestond uit mannen en vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 42 tot 48 jaar. Dit onderzoek is opgezet met behulp van een mixed methods onderzoekontwerp. Voor de verzameling en triangulatie van deze data is gebruik gemaakt van drie verschillende meetinstrumenten. Het eerste instrument is een checklist voor documentanalyse. Het tweede instrument is een digitale vragenlijst, gebaseerd op het conceptuele model van de Brabander & Martens (2010). Het derde meetinstrument tenslotte is een focusgroep interview (Centraal Begeleiding Orgaan, 2004).Het onderzoek laat zien dat alle docenten professionele ruimte ervaren. Het onderwijsteam met de meest ervaren professionele ruimte lijkt relatief meer bottom-up modellen van gespreid leiderschap herkennen dan teams die minder professionele ruimte ervaren. Teams met minder ervaren professionele ruimte ervaren vooral een minder competente omgeving en minder sociale verbondenheid. In deze context zijn ontwikkeling van expertise en wederzijds vertrouwen factoren die gespreid leiderschap en professionele ruimte in teams positief kunnen beïnvloeden. Vervolgonderzoek naar professionaliseringsvraagstukken rondom docentleiderschap kan inzichten en handvatten bieden voor ontwikkeling van gespreid leiderschap ten behoeve van professionalisering en onderwijsverbetering.
Description: Wijngaarden-Venema, A. (2014). Geef docenten de ruimte! Een onderzoek naar de invloed van gespreid leiderschap op professionele ruimte van docenten in het middelbaar beroepsonderwijs.November, 18, 2014, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/5638
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWAVanWijngaarden-Venema-18112014.pdf559.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.