Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5646
Title: De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij Mensen met een Psychiatrische Stoornis – de Modererende Invloed van de Therapeutische Alliantie
Other Titles: The Effect of Arts Therapies on Anxiety and Depression Symptoms with Psychiatric Patients and the Moderating Effect of the Therapeutic Alliance
Authors: Franssen-Halter, Irmtraud
Keywords: vaktherapie
psychomotorische therapie
beeldende therapie
therapeutische alliantie
therapeutische relatie
therapietaken
Issue Date: 28-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Vaktherapeutische behandelingen hebben sinds meer dan 60 jaar een vaste plek in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg. Ondanks dit gegeven zijn effectstudies volgens wetenschappelijke normen schaars. In deze studie is onderzocht of vaktherapeutische interventies bij psychiatrisch patiënten tot een reductie van angst- en depressiesymptomen leiden. Tevens is gekeken of de therapeutische alliantie een modererende invloed heeft op het verband tussen vaktherapeutische interventies en angst- en depressiesymptomen. Dit effectonderzoek vond plaats bij een grote geestelijke gezondheidszorginstelling (GGZ) in Midden en Noord Limburg. Aan 101 psychiatrisch patiënten in de leeftijd tussen 18 en 64 jaar is gevraagd om op 2 momenten vragenlijsten in te vullen, namelijk voor begin van de vaktherapeutische behandeling en 8 - 10 weken na begin van de vaktherapeutische behandeling. De bij dit onderzoek gebruikten meetinstrumenten zijn de Nederlandse versie van de Brief Symptom Inventory BSI-NL (De Beurs & Zitmann, 2006) en de Werkalliantie-vragenlijst WAV-12 (Horvath & Greenberg, 1989). Uit de resultaten blijkt dat vaktherapeutische interventies tot een significante reductie van angst- en depressiesymptomen leiden. Wat de therapeutische alliantie betreft blijken patiënten met een goede tot zeer goede therapeutische alliantie meer reductie van depressiesymptomen te melden dan patiënten met een minder goede therapeutische alliantie. Een modererend effect van de therapeutische alliantie in zijn totaliteit (hoog- en laagscoorders) op het verband tussen vaktherapie en depressiesymptomen kon echter niet worden vastgesteld. Een modererend effect van de therapeutische alliantie op het verband tussen vaktherapie en angstsymptomen bleek zowel bij hoog- en laagscoorders als ook bij de gehele groep niet aan de orde te zijn. Voor vervolgonderzoek wordt aangeraden de hypotheses nogmaals te toetsen met een beduidend grotere onderzoeksgroep. Ook het meenemen van een derde toetsmoment en een effectmeting bij een duidelijk gedefinieerde patiëntengroep wordt aanbevolen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5646
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Franssen_2014.pdf22.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.