Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5771
Title: Wat is de invloed van trust op de relatie tussen intrinsieke/extrinsieke motivatie van medewerkers en hun prestaties?
Authors: Weinchard, YM
Issue Date: 2-Dec-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De prestaties van medewerkers bepalen voor een groot gedeelte of de doelstellingen van een organisatie gehaald worden. In de scriptie is de invloed van trust op de relatie tussen de motivatie van medewerkers en hun prestaties onderzocht. De definitie van trust is in deze scriptie is de bereidheid van een partij zich kwetsbaar op te stellen tegenover de acties van een ander, met de verwachting dat die partij een belangrijke handeling verricht, zonder die handeling te kunnen monitoren of controleren. Deze definitie is na literatuuronderzoek ontstaan. Om de motivatie van de medewerkers te bepalen is er onderscheid gemaakt tussen intrinsieke (motivatie die voortkomt uit de medewerker zelf) en extrinsieke motivatie (motivatie die voortkomt uit een externe prikkel, denk aan beloningen, salarisverhogingen, etc.). De prestaties van de medewerkers zijn de behaalde targets, geleverde prestaties (zichtbare en niet zichtbare). Vervolgens is er exploratief onderzoek gedaan om de verbanden tussen de verschillende concepten nader te onderzoeken en beter in kaart te brengen. Dit is gedaan door een enkelvoudige casestudie. De organisatie die heeft gediend als casestudie is de afdeling Contractbeheer van Athlon Carlease. Voor deze organisatie is gekozen omdat ik zelf werkzaam ben in deze organisatie en op de hoogte was van trust en motivatieproblemen binnen de organisatie. Het leek me daarom interessant om de verbanden in deze organisatie nader te onderzoeken. De verbanden tussen de concepten zijn onderzocht door middel van een onderzoek waarbij met uitzondering van 1 medewerker een semi gestructureerd interview van alle medewerkers van de afdeling contractbeheer afgenomen is. De medewerker die niet geïnterviewd is, heeft geholpen met het valideren van de antwoorden. Naar aanleiding van mijn interview zijn de medewerkers aan de hand van hun perceptie op informatie vanuit het management in clusters geplaatst. In cluster 1 is de perceptie van de medewerkers informationeel en luidt de propositie dat trust voor een positieve invloed van zowel intrinsieke als extrinsieke motivatie op prestatie zorgt. In cluster 2 is er trust en is de perceptie van de medewerkers controlerend en luidt de propositie dat trust voor een positieve invloed van zowel intrinsieke als extrinsieke motivatie op prestatie zorgt. In cluster 3 is er geen trust en is de perceptie controlerend. Dit zorgt voor een negatieve invloed op zowel de intrinsieke als extrinsieke motivatie wat leidt tot slechtere prestaties. Na de interviews zijn er echter andere verbanden in de casusorganisatie zichtbaar geworden dan die de proposities stelden. Bij de medewerkers in cluster 1 was er geen invloed van extrinsieke motivatie. De externe prikkels wogen niet op tegen de voldoening die uit het werk zelf gehaald konden worden. Bij de medewerkers in cluster 2 komt de praktijk wel overeen met de propositie. Bij de medewerkers in cluster 3 is er ondanks het ontbreken van trust wel invloed van extrinsieke motivatie. Tenslotte moet ik stellen dat vervolgonderzoek in meerdere casussen het onderzoek meer generaliseerbaar zou maken als ook een interviewer die niet in de organisatie werkzaam is en dus objectiever de antwoorden kan analyseren. Deze thesis toont aan dat de verbanden tussen de concepten trust, motivatie en prestatie geen algemeen gegeven zijn en geeft aanleiding tot vervolgonderzoek over de relatie tussen deze concepten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5771
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Weinchard Y scriptie.pdf306.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.