Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5890
Title: Job crafting for continuous change?!. Onderzoek naar de correlatie tussen prestatiedoelen en job crafting onder arbeidsparticipanten binnen de Nederlandse bouwsector
Authors: Martens, JJJ
Issue Date: 28-Aug-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Er wordt van organisaties en hun werknemers verwacht dat ze continu veranderen en zich aanpassen aan hun omgeving (Petrou, Demerouti, & Breevaart, 2013; Van Dam, 2013; Weick & Quinn, 1999). Daarnaast dreigen er in hoog tempo personeelstekorten te ontstaan door het uittreden van de zogenaamde ‘babyboomers’ (De Jonge et al., 2012). Zij worden opgevolgd door een jongere generatie werknemers met andere normen, waarden en prestatiedoelen (Twenge, Campbell, Hoffman, & Lance, 2010). Dit lijkt te vragen om een andere kijk op organisaties en organisatieveranderingen, waarbij er meer ruimte is voor spontane initiatieven en waarbij veranderingen meer ‘bottom-up’ ontstaan (De Jonge et al., 2012; Josserand, Teo, & Clegg, 2006; Petrou et al., 2013; Van Dam, 2013). Homan (2005, 2013) pleit dan ook voor een andere benadering van organisatieveranderingen, met minder managen en meer faciliteren en interacteren. Een theorie uit de organisatiepsychologie die goed lijkt aan te sluiten bij de visie van Homan (2013) is ‘job crafting’. Wrzesniewski en Dutton (2001) omschrijven job crafting als een voortdurend proces waarin werknemers zelf hun werk optimaliseren, door het type en aantal werkactiviteiten in te richten en ook zelf te bepalen met welke collega’s er in welke mate samengewerkt wordt. Toch is er nog weinig bekend over welke organisatiecontexten en persoonlijke kenmerken job crafting stimuleren tijdens organisatieverandering en wat de gevolgen hiervan zijn (Petrou et al., 2013). Daarom wordt de volgende probleemstelling onderzocht: “Is er correlatie tussen de prestatiedoelen en de definities van job crafting? Wordt deze correlatie gemodereerd door de variabele generatie?” In dit onderzoek is een meer dan aanzienlijke correlatie gevonden tussen de self-approach doeloriëntatie en het verhogen van de structurele werkhulpbronnen (r = 0,638, p = 0,000). De gevonden generatieverschillen zijn klein. Daarnaast is er een redelijke tot aanzienlijke correlatie gevonden tussen de self-approach doeloriëntatie en het verhogen van uitdagende taakeisen (r = 0,474, p = 0,000). Deze correlatie is voor de babyboomgeneratie (geboren tussen 1946 en 1961) meer dan aanzienlijk (r = 0,608, p = 0,000), neemt af bij generatie X (geboren tussen 1962 en 1979) (r = 0,397, p = 0,000) en neemt daarna licht toe bij generatie Y (geboren tussen 1980 en 2000) (r = 0,490, p = 0,001). Voor alle andere correlaties tussen de prestatiedoelen en definities van job crafting geldt dat er of geen significante of een significante, maar matige, zwakke tot zeer zwakke correlatie gevonden is. De belangrijkste conclusie is dat mensen die op hun eigen doelen gericht zijn, ook actief bezig zijn met het optimaliseren van hun structurele werkhulpbronnen en uitdagende taakeisen. Echter, bij sociale interactieprocessen en normatieve prestatiedoelen, taakeisen en hulpbronnen spelen schijnbaar andere factoren een rol en neemt de correlatie tussen prestatiedoelen en job crafting af, verdwijnt of is niet goed meetbaar met de job crafting scale. Dit inzicht toont aan dat het gebruik van de doeloriëntatie te prefereren is boven de motivatiestijl om in verband te brengen met job crafting, zoals eerder gedaan door Petrou (2013). Immers, de self-approach en de other-approach doeloriëntatie zijn beide promotiegericht (Blaga, 2012; Elliot & McGregor, 2001; Elliot, Murayama, & Pekrum, 2011; Hafsteinsson, 2004), maar geven totaal andere uitkomsten bij de correlatie- en regressieanalyse. Toch heeft dit onderzoek de nodige beperkingen die aanleiding kunnen zijn tot vervolgonderzoek. Zo gelden de resultaten van dit onderzoek alleen voor deze steekproef binnen de bouwsector. De resultaten kunnen mogelijk gegeneraliseerd worden door dit onderzoek ook in andere bedrijfssectoren uit te voeren. Daarnaast is er geen rekening gehouden met een specifieke veranderingen binnen organisaties, zoals een reorganisatie. Aangezien de prestatiedoelen mede afhankelijk zijn van de competenties en de situatie (Blaga, 2012; Elliot et al., 2011) leidt vervolgonderzoek hiernaar mogelijk tot andere conclusies.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5890
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martens J scriptie.pdf860.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.