Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5922
Title: Factoren van Invloed op de Intentie van Vreemdetaaldocenten in het Nederlands Hoger Onderwijs om Smartphones in hun Lessen te Integreren
Authors: O'Neill, Saskia
Keywords: reasoned action approach
smartphones
vreemdetalenonderwijs
Hoger Onderwijs
Issue Date: 8-Jan-2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Een toenemend aantal onderzoeken heeft aangetoond dat mobiele technologie de effectiviteit van activiteiten in het vreemdetalenonderwijs kan verhogen. In de praktijk gebruiken echter weinig docenten mobiele technologie in de les. Het doel van dit onderzoek was na te gaan in hoeverre bepaalde persoonlijke factoren de intentie om smartphones te integreren beïnvloedden en om te beschrijven hoe de kloof tussen onderzoek en praktijk kan worden verkleind. De reasoned action approach van Fishbein en Ajzen vormde de basis voor een vragenlijst met items betreffende de intentie van docenten om smartphones te integreren, hun attitudes ten aanzien van smartphones in talenlessen, ervaren sociale druk, ervaren gedragscontrole, items betreffende hun onderliggende opvattingen en betreffende drie achtergrondfactoren: kennis van mobiele telefoons voor persoonlijk gebruik, beleid van het talencentrum en kennis van didactische toepassingen van smartphones. Data van 63 docenten verbonden aan 15 talencentrums werden bestudeerd en drie hypotheses werden getoetst met behulp van correlatie- en regressieanalyses. Data werden gesplitst in subgroepen om te bestuderen in hoeverre die afweken van de groep als geheel. De scores van de subgroep gewone mobiele telefoon bezitters (n=13) impliceerden dat zij minder positief waren over de integratie van smartphones dan alle docenten samen. De scores van de subgroep frequente mobiele telefoon gebruikers (n=26) daarentegen, impliceerden dat zij positiever waren over de integratie van smartphones dan alle docenten samen. Subgroepen gebaseerd op het aantal uren dat docenten werkten en gebaseerd op leeftijd, verschilden nauwelijks van de groep als geheel. Omdat ze te klein waren, konden geen van de subgroepen, behalve de subgroep smartphonebezitters (n=49), worden gebruikt voor hypothesetoetsing. Uit de eerste hypothesetoetsing kwam naar voren dat voor de groep als geheel gold dat de variabelen attitude en ervaren sociale druk wel, maar ervaren controle geen, significante invloed uitoefenden op de intentie om smartphones te integreren. Voor de subgroep smartphonebezitters echter, was er juist wel significante invloed van ervaren controle, maar niet van ervaren sociale druk. De tweede hypothesetoetsing bevestigde dat voor de groep als geheel alle proximale variabelen konden worden verklaard door hun onderliggende opvattingen. Voor de subgroep smartphonebezitters echter, konden alleen attitude en ervaren controle worden verklaard door onderliggende opvattingen, maar ervaren sociale druk niet. De derde hypothesetoetsing liet zien dat geen van de drie distale variabelen een significante invloed had op onderliggende opvattingen van docenten omtrent de integratie van smartphones in hun lessen en dit gold voor zowel de groep als geheel, als voor de subgroep smartphonebezitters. Deze studie heeft bijgedragen aan het groeiend aantal onderzoeken waarin de reasoned action approach geschikt werd bevonden om de acceptatie van technologie in een onderwijskundige omgeving te voorspellen. Op basis van de uitkomsten werd een aantal praktische implicaties geformuleerd. Ten eerste onderlijnden de tegenstrijdige antwoorden op vragen omtrent het beleid van het talencentrum hoe belangrijk het is om docenten duidelijk te informeren over het beleid en om ondersteuning te bieden die bij dat beleid aansluit. Ten tweede zouden werkgevers die de integratie van smartphones willen bevorderen moeten proberen de onderliggende opvattingen van docenten te beïnvloeden door ze te laten zien hoe smartphones op een effectieve manier kunnen worden ingezet in talenlessen en door ze te vertellen wat de voordelen ervan zijn. Ten slotte zouden werkgevers kunnen overwegen om iedere docent een eigen smartphone te geven en het gebruik ervan voor persoonlijke doeleinden te stimuleren om op die manier het onderzoeken van en experimenteren met de technologie te faciliteren.
Description: O'Neill, S (2014). Factoren van Invloed op de Intentie van Vreemdetaaldocenten in het Nederlands Hoger Onderwijs om Smartphones in hun Lessen te Integreren. Januari, 8, 2015, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5922
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWS O'Neill-08012015.pdf282.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.