Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5923
Title: Het Effect van Feedbackgesprekken op de Motivatie voor en het Niveau van Reflecteren van Technasiumleerlingen
Authors: Middelkamp, Jobke
Keywords: reflecteren
technasium
middelbare scholieren
feedbackgesprek
motivatie
reflectieniveau
Issue Date: 27-Jan-2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Binnen het technasium is reflecteren en zicht krijgen op eigen waarden, interesses en competenties onontbeerlijk. In de praktijk blijkt dat technasiumleerlingen echter vaak nog op een laag niveau reflecteren. In de literatuur zijn meerdere richtlijnen beschikbaar om lerenden te motiveren tot reflectie en te ondersteunen bij het bereiken van een hoger reflectieniveau, echter niet eenduidig. Bij middelbare scholieren is een positief effect gevonden van het uitleggen van het nut van reflectie op de motivatie voor en niveau van reflectie. Uit onderzoek blijkt dat feedbackgesprekken bijdragen aan reflectieve denkactiviteiten bij middelbare scholieren. Om meer kennis en informatie te genereren over het verhogen van de motivatie voor en het niveau van reflectie bij middelbare scholieren is een quasi-experimenteel onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is met kwalitatieve en kwantitatieve data onderzocht of er een effect is van het voeren van feedbackgesprekken, waarin tevens uitleg is gegeven over het nut en het doel van reflectie, op de motivatie voor en het niveau van reflecteren bij technasiumleerlingen. Aan het onderzoek namen 48 derdejaars technasiumleerlingen deel. Gedurende zes weken schreven alle leerlingen wekelijks tijdens een onderzoeksproject een reflectieverslag volgens de STARRT-indeling, waarop ze schriftelijke feedback ontvingen. De leerlingen in de experimentele groep hadden daarnaast twee feedbackgesprekken in groepsverband met de docent. Met een pretest en posttest werd de motivatie voor en het niveau van reflectie gemeten en met elkaar vergeleken. Na afloop van de periode werden twee focusgroepgesprekken gehouden om de resultaten van het onderzoek nader te kunnen verklaren. Met betrekking tot zowel de motivatie als het reflectieniveau zijn geen significante verschillen gevonden in scores aan het einde van de periode en in verandering gedurende de periode tussen leerlingen in de experimentele groep en leerlingen in de controlegroep. Wel blijkt dat voor alle leerlingen de gemiddelde scores op de motivatieschalen Intrinsieke doeloriëntatie, Extrinsieke doeloriëntatie, Taakwaarde en Verwachting gedurende de periode significant afnamen. Daarentegen nam het gemiddelde reflectieniveau voor alle leerlingen gedurende de periode significant toe. Uit de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat de feedbackgesprekken niet significant bijdragen aan de motivatie voor en het niveau van reflectie bij technasiumleerlingen. Wel is een effect van tijd zichtbaar. Het schrijven van reflectieverslagen helpt leerlingen om zich te ontwikkelen. Waarschijnlijk kan de afname in motivatie verklaard worden door de te hoge frequentie waarmee de verslagen geschreven moesten worden. De meningen van de leerlingen over de feedbackgesprekken liepen uiteen. De leerlingen krijgen het liefst zodanig feedback dat deze gemakkelijk terug te halen is en dat het hen zo min mogelijk tijd kost.
Description: Middelkamp, J.(2015). Het Effect van Feedbackgesprekken op de Motivatie voor en het Niveau van Reflecteren van Technasiumleerlingen. January, 27, 2015, Heerlen, Nederland: Open Universiteit Appears in collection: Master Program Onderwijswetenschappen (MSc Learning Sciences). File: OWJMiddelkamp-27012015
URI: http://hdl.handle.net/1820/5923
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWJMiddelkamp-27012015.pdf235.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.