Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5924
Title: Is Haast en Spoed Zelden Goed?Effect van Tijdsdruk op de Rekenprestaties in het Basisonderwijs
Authors: Devos, Pieter
Keywords: tempo
tijdsdruk
rekenen
wiskunde
Issue Date: 8-Jan-2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Sinds de uitvinding van het mechanisch uurwerk is presteren onder tijdsdruk alsmaar belangrijker geworden in onze samenleving. Zowel in het onderwijs als in het bedrijf wordt efficiëntie vaak nagestreefd door het inschakelen van tijdsdruk onder de vorm van tempotoetsen en deadlines. Maar is het wel zo evident dat mensen beter gaan presteren onder tijdsdruk of moet kwaliteit de duimen leggen voor kwantiteit? De wetenschappelijke literatuur wijst uit dat mensen op een verschillende wijze omgaan met tijdsdruk. Sommigen worden gestimuleerd en uitgedaagd om in een sneller tempo beter te werken, bij anderen gaat dit juist ten koste van accuratesse en levert dit spanning, stress en faalangst op. Het doel van dit onderzoek is na te gaan onder welke condities leerlingen in het basisonderwijs baat hebben bij het oefenen van rekenvaardigheden onder tijdsdruk. Vijf hypotheses worden vooropgesteld: Door tijdsdruk presteren leerlingen beter (ψ1). De rekenprestaties verschillen naargelang de soort tijdsdruk (ψ2). De soort tijdsdruk heeft een ander effect op de rekenresultaten naargelang het rekenniveau (ψ3), de leeftijd (ψ4) of het geslacht (ψ5). De uitkomsten van dit onderzoek kunnen als basis dienen voor de vormgeving van een (digitale) rekenomgeving, waarbij tijdsdruk aangepast wordt aan de condities van de lerende. Aan dit onderzoek participeerden 6 Belgische basisscholen uit het West-Vlaamse Tielt. Bijna alle leerlingen (N=1021) uit het tweede tot en met zesde leerjaar, leeftijd 8 tot 12 jaar, namen deel aan het onderzoek. Zij werden per klas willekeurig toegewezen aan één van de drie condities: continue tijdsdruk, categorische tijdsdruk en geen tijdsdruk. De afhankelijke variabelen waren werktempo en productiviteit. Verschillende variabelen werden in kaart gebracht: het rekenniveau, het geslacht en de leeftijd van de leerlingen. Voor het bepalen van het rekenniveau van de leerlingen maakten de scholen medio maart 2014 gebruik van de genormeerde test LVS Midden (Dudal, 2000), de toets die ontwikkeld werd binnen de prodiagnostiek van het Vrij Centrum voor Leerlingen Begeleiding (VCLB). De toets werd in deze studie gebruikt om leerlingen qua rekenvaardigheid in te delen als zwak, middelmatig en sterk. Voor het bepalen van de rekenprestatie in dit onderzoek werd gebruikt gemaakt van de genormeerde test LVS Begin, eveneens van VCLB. De leerlingen maakten de test online aan de hand van de toetssoftware Quia (www.quia.com). Dit pakket zorgde voor de registratie van de reken- en tijdsprestatie per leerling. Het programma SPSS versie 21.0 (IBM) werd gebruikt voor de statistische verwerking van eenwegs-ANOVA’s en t-testen. De resultaten van dit onderzoek wezen uit dat er gemiddeld gezien betere rekenprestaties zijn onder tijdsdruk (ψ1). De soort tijdsdruk speelt echter geen rol (ψ2). Enkel bij sterke rekenaars (ψ3), bij jonge kinderen (ψ4) en meisjes (ψ5) draagt tijdsdruk bij tot de rekenprestaties. Uit dit onderzoek kunnen we besluiten dat een (digitale) leeromgeving voor rekenen best zo wordt vormgegeven dat sterke, vrouwelijke rekenaars (zone A-B) uit de onderbouw (8-9 jaar) kunnen oefenen tegen tijdsdruk maar voor jongens, matige (zone C) en zwakke rekenaars (zone D-E) en leerlingen uit de bovenbouw (10-12 jaar) werken best zonder tijdsdruk.
Description: Devos, P. (2014). Is Haast en Spoed Zelden Goed? Effect van Tijdsdruk op de Rekenprestaties in het Basisonderwijs. Januari, 8, 2015, Heerlen, Nederland: Open Universiteit. Appears in collection: Master Program Onderwijswetenschappen (MSc Learning Sciences)FILE: OWPDevos-08012015.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5924
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWPDevos- 08012015.pdf407.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.