Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5943
Title: Pacta sunt servanda. Of toch niet?
Authors: Rabbinge, Annique
Keywords: Wet Normering Topinkomens
Arbeidsovereenkomst
beloning
topfunctionaris
contractsvrijheid
overheidsingrijpen
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Over het ingrijpen door de wetgever in (top)beloningsafspraken in de (semi)publieke sector Met de invoering van de Wet Normering Topinkomens (WNT) in 2013 is beoogd een maatschappelijk verantwoord beloningsbeleid voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector wettelijk te verankeren. De wetgever grijpt met de WNT in op o.a. bestaande beloningsafspraken, de contractsvrijheid, het eigendomsrecht van werknemer en werkgever en de WNT conflicteert mogelijk met diverse rechtsbeginselen en internationale verdragen. Kan het door middel van wetgeving ingrijpen in een primair bestanddeel van een arbeidsovereenkomst ‘zomaar’ (in het kader van het algemeen belang of rationele maatschappelijke wens) of is het disproportioneel (fundamentele rechten van individuen moeten immers beschermd worden)? In dit onderzoek worden de mogelijke juridische consequenties en neveneffecten van de WNT en bijbehorende lagere regelgeving beschreven, wordt nagegaan of voor de inbreuken en juridische gevolgen voldoende rechtvaardiging is en of ze noodzakelijk zijn en tenslotte worden aanbevelingen gedaan.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5943
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rabbinge.pdf420.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.