Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5949
Title: Staatssteun in tijden van crisis
Authors: Jansen, M.H.K.
Keywords: Europees mededingingsrecht
staatssteun
kredietcrisis
rechtsvergelijking
Verenigde Staten
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Sinds het begin van de kredietcrisis in 2007 hebben Europese nationale overheden voor vele honderden miljarden euro’s aan directe en indirecte steun verleend aan instellingen in de financiële sector en bedrijven in de reële economie. Vanuit het perspectief van het Europees mededingingsrecht lijkt dit problematisch: art. 107 VWEU verbiedt immers in beginsel het verlenen van overheidssteun aan ondernemingen. De Europese Commissie heeft in het verleden steeds stringent de hand aan dit verbod gehouden en is spaarzaam geweest met het toestaan van uitzonderingen. Toch heeft de Commissie vanaf het begin van de kredietcrisis een beleid ontwikkeld waarin overheidssteun op grond van de uitzondering van art. 107, derde lid, sub b VWEU in ruimere mate mogelijk is dan voorheen. De vraag die in deze scriptie centraal staat is hoe, gezien vanuit de beginselen van het mededingingsrecht en vanuit rechtsvergelijkend perspectief met het Amerikaanse mededingingsrecht, dit beleid van de Europese Commissie moet worden beoordeeld. Bij de analyse van deze problematiek wordt met name gefocust op de steun die is verleend aan instellingen in de financiële sector en aan de automobielindustrie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5949
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jansen.pdf566.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.